Udeladte signaler i Viborg – Sammenfatningsrapport med uheldsevaluering

af Søren Underlien Jensen

Resumé

Trafitec har for Vejdirektoratet evalueret forsøg med lyskryds på Indre Ringvej i Viborg. Evalueringen behandler trafiksikkerhed, trafikantadfærd, kapacitet, trafikafvikling, trafikanters holdninger samt anlægs- og driftsøkonomi. Evalueringen er udført i samarbejde med Viborg Kommune.

I løbet af 2007 blev tre lyskryds på Indre Ringvej i Viborg ombygget. Det gælder krydsene ved Gl. Skivevej, Kirkebækvej og Jegstrupvej. Ombygningen bestod i, at signalhoveder på den fjerne side af krydset enten blev taget ned eller vendt og stopstregerne blev trukket tilbage. Det er ikke længere muligt at se lyssignaler, når man holder ude i krydsene. Der blev dog udført flere andre ændringer i og ved de tre kryds, se nærmere herom i kapitel 1.

I 2007 blev stopstreger i lyskrydset Holstebrovej / Indre Ringvej trukket tilbage. Her blev der ikke foretaget signaltekniske ændringer. Derfor har det delvist været muligt at adskille effekter af at udelade signaler på den fjerne side og at trække stopstreger tilbage. I 2009 blev krydset Holstebrovej / Indre Ringvej yderligere ombygget bl.a. med udeladelse af signaler på den fjerne side.

Resultater

Idet der kun er set på fire kryds, er det vigtigt at understrege, at resultaterne ikke kan generaliseres. Det er muligt, at udeladelse af signaler og tilbagetrækning af stopstreger har anderledes effekter i signalregulerede kryds i åbent land, i kryds med en væsentlig anderledes geometrisk eller signalteknisk opbygning og i signalregulerede kryds med en helt anderledes trafikantadfærd.

Trafiksikkerhed

Uheldsudviklingen i de tre kryds er bedre end på den øvrige del af Indre Ringvej. Derimod er udviklingen lidt dårligere end på øvrige veje i Viborg Kommune, dog går det også bedre i de tre kryds med hensyn til personskadeuheld end på øvrige veje i Viborg Kommune. Ser man på de tre kryds under ét, er der ikke sket nogen væsentlige ændringer i uheldsmønstret. Derfor konkluderes, at trafiksikkerheden i de tre kryds set under ét ikke er ændret markant. På grund af andre trafiktekniske ændringer i 2007 i og ved de tre lyskryds, er det på foreliggende grundlag ikke muligt præcist at angive, hvilken effekt udeladelse af signaler på den fjerne side har på trafiksikkerheden. Sikkerheden i krydset Holstebrovej / Indre Ringvej ser ud til at være forbedret særligt efter den anden ombygning i 2009.

Trafikantadfærd, kapacitet og trafikafvikling

Udeladelse af signaler på den fjerne side har reduceret omfanget af personer, der går eller cykler for rødt lys. Fodgængere starter deres krydsning noget senere ved skift fra rødt til grønt som følge af udeladelse af signaler på den fjerne side, men til gengæld går de noget hurtigere, så fodgængere bruger kun 0,6 sek. mere på at gå gennem krydset. Cyklister stopper oftere bag stopstregen og påbegynder deres cykling ved signalskift fra rødt/gult til grønt langt senere, når signaler er udeladt på den fjerne side. Særligt venstresvingende cyklister starter senere på at cykle, efter at have stoppet midt i deres venstresving. En cyklist bruger 1,3 sek. mere på at cykle gennem krydset i gennemsnit, når signaler udelades på den fjerne side. Motorkøretøjer starter senere og langsommere op ved signalskift fra rødt/gult til grønt, når signaler er udeladt på den fjerne side. Det synes i hovedtræk at skyldes, at nogle venstresvingende motorkøretøjer rømmer krydset langt senere og derved ”hindrer” en hurtig opstart. Højresvingende motorkøretøjer rømmer krydset lidt senere, når signaler udelades på den fjerne side. Udeladelse af signaler reducerer kapaciteten for motorkøretøjer med knap 1 %. Samlet set synes udeladelse af signaler at have medført mere regelret, forsigtig og agtpågivende trafikantadfærd, dog en ”overforsigtig” adfærd blandt nogle venstresvingende bilister. Fremkommeligheden synes forringet for alle trafikantgrupper.

Påvirkningen af tilbagetrækning af stopstreger på fodgængeres og cyklisters adfærd er så beskeden, at den kan negligeres. Derimod reducerer tilbagetrækning af stopstreger rødkørslen blandt motorkøretøjer. Tilbagetrækningen medfører, at motorkøretøjerne kommer senere ind i krydset. Jo længere tilbagetrækningen er, desto senere kommer køretøjerne ind i krydset – ca. 0,2 sek. pr. meters tilbagetrækning. Men tilbagetrækningen medfører tillige, at ligeud kørende og venstresvingende kører ud af krydset senere i forhold til signalomløbet. Samlet set medfører tilbagetrækning af stopstreger et fald i kapaciteten for motorkøretøjer på godt 1 %.

Trafikanters holdninger

Spørgeundersøgelserne viser klart, at trafikanterne synes, at udeladelse af signaler på den fjerne side forringer serviceniveauet. Cirka tre fjerdedele af trafikanterne er blevet mere utilfredse, og mange er blevet mere utrygge og finder det sværere at overskue krydsene. Flere oplever farlige situationer og trafikale problemer efter, at signalerne på den fjerne side blev udeladt. Det er i hovedtræk venstresvingende cyklister og de langsomt rømmende venstresvingende bilister, der nævnes som dem, der giver anledning til farlige situationer og trafikale problemer.

Anlægs- og driftsøkonomi

Omkostningerne ved etablering af signalanlæg omkring 20.000-40.000 kr. mindre, når signaler på den fjerne side udelades. Driftsomkostningerne er også mindre, men faldet ved udeladelse af signaler vil her afhænge af bl.a. typen af lyskilde og den procentuelle reduktion i antallet af signallanterner.

Hvad søger du?

Søg