Rådgivning og analyser

Veje og trafikanter

Troværdig rådgivning inden for trafiksikkerhed, trafikantadfærd, trafikafvikling og metodeudvikling. Vi kombinerer nyeste viden med professionel ekspertise.

Trafitec er en uafhængig rådgiver inden for vejtrafik. Vi udfører rådgivning inden for trafiksikkerhed, trafikplanlægning og trafikteknik.

Vi har publiceret mange notater, der belyser problemstillinger indenfor trafiksikkerhed, trafikantadfærd, trafikafvikling, trafiktekniske tiltag mv.

Vi løser opgaver for

Kom sikkert og trygt frem

Trafiksikkerhed er vores spidskompetence. Vi har stor erfaring med alle aspekter inden for emnet – og for alle trafikantarter. Vi arbejder bl.a. med ulykkes- og effektanalyser, trafiksikkerhedstiltag og udfører trafiksikkerhedsrevisioner mv.

Trafikanten i centrum

Vi udfører undersøgelser af trafikanters adfærd, oplevelse, holdning, forståelse og formåen fx i relation til veje og stiers design og afmærkning – eller nye trafikale løsninger. Vi anvender bl.a. metoder som videoanalyse, konfliktteknik, spørgeundersøgelser, fokusgrupper og interviews.

Fra A til B

Vi arbejder med kapacitet, serviceniveau og trafikafvikling i kryds og på strækninger. Vi opstiller modeller til kapacitet og serviceniveau med baggrund i den faktiske trafikafvikling og trafikanternes oplevelse. Vi foreslår og udvikler fremkommelighedsfremmende tiltag for alle trafikantarter.

Etablering af bundet venstresving giver et fald i venstresvingsulykker på ca. 80 %

Trafik & tiltag

Vi har stor erfaring i at analysere problemstillinger inden for vejtrafik. Vi arbejder fx med parkering, afmærkning af vejarbejde, variable vejtavler, delebilisme, optimering af anlægs- og driftsøkonomi, nudging mv.

Hvad ser du på?

Med eye tracking registrerer vi trafikantens visuelle adfærd. Hvad ser trafikanten i mod, når vejen skal krydses? Er blikket rettet mod vejtavle – eller mod reklamen? Vi analyserer om trafikanten orienterer sig mod mere eller mindre relevante trafikale forhold.

Data er altafgørende

Vi har mange års erfaring i udvikling af metoder, spørgeteknikker og måleprogrammer til analyser inden for vejtrafik. Kvaliteten af resultaterne afhænger af den valgte metode og omfanget af data. Vores valg af metode tilpasses altid undersøgelsens aktuelle formål.

Vejens design bør intuitivt vise os, hvordan vi skal køre, da vi kun kan forholde os til én ting ad gangen

Hvad søger du?

Søg