Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej – Evaluering af test på Hillerødmotorvejen

af Lene Herrstedt og Poul Greibe

Sammenfatning og konklusion

I de senere år er antallet af overskridelser af hastighedsgrænser ved vejarbejder vokset til fare og ulempe for andre trafikanter og for vejarbejderne. På denne baggrund har Vejdirektoratet igangsat et projekt til udvikling og afprøvning af ideer til hastighedsdæmpning på motorveje i forbindelse med vejarbejder. 

Der er udarbejdet et IDE-katalog (reference 1). Nogle af ideerne er testet i forbindelse med et vejarbejde på Hillerødmotorvejen (rute 16) ved Fiskebækbroen i nordgående køreretning i august/september 2012. Testen inkluderer udlægning af mobile rumlestriber både alene og i kombination med SÆNK FARTEN vist på display ved for høje hastigheder, brug af elektroniske VMS-hastighedstavler som supplement til de faste tavler samt mobilt arbejdslys i mørke. Testprogrammet inkluderer i alt 14 opstillinger, hvoraf de 4 kun er testet i mørke.

De enkelte opstillinger er løbende observeret og fotograferet undervejs i testprogrammet med henblik på afdækning af eventuelle praktiske problemer med holdbarheden i opstillingernes elementer.

Med det formål at dokumentere hvordan de forskellige opstillinger påvirker hastigheden frem mod vejarbejdet, er der i hele forsøgsperioden foretaget hastighedsmålinger i de samme 3 målesnit fordelt på de sidste cirka 300 meter frem mod overføringen af de nordgående kørespor. Målingerne er foretaget med radar i begge spor samtidig og er ikke sporopdelte.

Resultater af observationerne undervejs i testen:

 • Rumlestriberne forskubbes af trafikken. De kan derfor ikke ligge i et helt døgn af gangen uden reetablering.
 • Rumlestriberne skubbes mest i det højre kørespor, hvor de tunge køretøjer er. Det er også her trafikmængden er størst.
 • Når tunge køretøjer passerer rumlestriberne, kan der for hver hjulpassage ses en lille flytning af rumlestriber i kørerretning (kan observeres visuelt på stedet)
 • Rumlestriberne skubbes mest i området omkring 70 km tavlen og lidt mindre omkring 50 km tavlen.
 • Der er observeret bremsespor fra tunge køretøjer ved striberne i højre spor, muligvis som følge af en bevidst saboterende adfærd, som man kender fra f.eks. slangemålinger.
 • Der er flere gange observeret personbiler som fra det højre spor kører ud i nødsporet for at undgå passage af rumlestriberne

Resultater af hastighedsmålinger:

Hastighedsændringerne er generelt små (uanset opstilling) hvorfor det kan være svært at se et klart entydigt mønster. Resultaterne kan opsamles i følgende punkter:

 • Der kan ikke påvises nogen forskel i hastighedsadfærden afhængig af, om rumlestriberne placeres med 1,5 m eller 4 m indbyrdes afstand.
 • Der kan ikke påvises nogen forskel i hastighedsadfærden afhængig af, om sænk farten tavlen placeres før/efter rumlestriberne.
 • Der er ikke nogen entydig forskel i hastighedsadfærden afhængig af, om rumlestriberne placeres ved 70 km/t eller ved 50 km/t tavlerne.
 • Sænk farten tavlen synes generelt at have en positiv effekt, idet hastigheden reduceres, når den er med i opstillingen.
 • C55 tavler som VMS tavler giver en god hastighedsreduktion (5-11 km/t) i forhold til de faste tavler. Dette gælder både i dagslys og i mørke.

Hastighedsdata tyder på, at der for nogle pendlerbilister har været en vis tilvænningseffekt, hvor bilisterne kører på en forventning baseret på erfaringer fra dagen/dagene før hvor de har kørt over rumlestriber og indretter sin adfærd derefter.

Det kan ikke udelukkes, at rumlestriberne i sig selv bidrager til en øget opmærksomhed hos bilisterne med positiv afsmitning på trafiksikkerheden, selv om de tilsyneladende ikke resulterer i store hastighedsreduktioner.

Hvad søger du?

Søg