ITS Aalborg – Trafikant- og brugertilfredshed

af Per Bruun Madsen og Poul Greibe

Resumé og konklusion

Vejdirektoratet har udskiftet og opgraderet ITS systemet på Nordjyske Motorvej ved Aalborg. De eksisterende tavler er udskiftet med nye tavler, og samtidig er systemet udvidet til at dække en længere strækning nord og syd for Limfjordstunnelen. Udover hastighedstavler indeholder det nye system informationstavler, der kan give information om rejsetider, hændelser, køvarsel mm.

Samtidig med etableringen af de fysiske ITS tavler er en ny informationstjeneste med dynamiske kort lanceret på Trafikken.dk. Tjenesten informerer om den aktuelle trafiksituation på motorvejsnettet og andre større veje i og omkring Aalborg.

Vejdirektoratet har opstillet en række succeskriterier vedrørende trafiksikkerhed, fremkommelighed og trafikantundersøgelser (se ref. 1). I forhold til trafikantundersøgelser er succeskriteriet, at 70% af trafikanterne er tilfredse med trafikledelsen (opdeles i styring og information).

ITS systemet er sat i drift medio oktober 2011.

I den forbindelse har Trafitec gennemført en evaluering af trafikant- og brugertilfredsheden i relation til de nye ITS tiltag. Evalueringen indbefatter følgende tre delevalueringer:

  • Spørgekortundersøgelse
  • Brugerundersøgelse (web-baseret)
  • Interviewundersøgelse

 

Spørgekortundersøgelse

Formålet med spørgekortundersøgelsen er at afdække trafikanternes tilfredshed, trafikanternes vurdering af informationernes relevans, trafikanternes adfærd og ITS systemets funktionalitet. Dette gælder både mht. trafikregulering og trafikantinformation fra tavler.

Spørgekortundersøgelsen er gennemført ved uddeling af 4.000 spørgekort ved fire rampekryds lokaliseret nord og syd for Limfjordstunnellen. Der er i alt returneret 1.089 spørgekort, hvilket giver en svarprocent på 27,3%.

Brugerundersøgelse (web-baseret)

Formålet med den webbaserede brugerundersøgelse er at få indsigt i, hvordan tre nye tjenester, anvendes af de besøgende, der benytter de dynamiske kort over Aalborg på Trafikken.dk. De tre nye tjenester er den aktuelle trafiktæthed, aktuelle rejsetider og ”afspillerfunktionen”. Endvidere er det formålet at få indsigt i de besøgenes tilfredshed med de nye dynamiske kort.

Den web-baserede brugerundersøgelse har været aktiv i perioden fra 7. maj til 3. juli 2012. I alt har 13.759 brugere fået tilbudt at deltage i undersøgelsen, hvoraf 485 brugere har svaret ja, til at deltage. 333 brugere har gennemført hele undersøgelsen.

Interviewundersøgelse

Interviewundersøgelsens formål er at få indblik i, hvordan professionelle brugere af Trafikken.dk i Aalborgområdet anvender og videreformidler informationer fra Trafikken.dk. Der er gennemført fem interview med professionelle brugere. Alle interview er gennemført før Vejdirektoratet har lancet deres nuværende hjemmeside.

Konklusion

Spørgekortundersøgelse

Ud fra behandlingen af svarene på de returnerede spørgekort kan det konkluderes, at hovedparten af respondenterne er positive overfor de variable tavler på ITS strækningen ved Aalborg.

82% af respondenterne er generelt enten tilfredse eller meget tilfredse med de variable tavler, mens kun 4% giver udtryk for, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Den generelle tilfredshed er aldersafhængig, de ældre respondenter er generelt mere positive end de yngre. Hvor ofte eller hvornår respondenterne kører på strækningen, trafikantart og køn har ringe indflydelse på respondenternes tilfredshed.

Henholdsvis 81% og 84% af respondenterne vurderer, at de variable tavler har en positiv effekt i forhold til trafiksikkerhed og opmærksomhed. I forhold til fremkommelighed vurderer 42%, at effekten er positiv, mens 48% vurderer, at de variable tavler hverken har en positiv eller en negativ effekt på strækningens fremkommelighed.

Respondenterne er ligeledes blevet bedt om at vurdere andre trafikanters adfærd. 43% vurderer, at de variable tavler har en positiv effekt på andre trafikanters adfærd, 9% vurderer, at effekten er negativ, mens 36% forholder sig neutralt til spørgsmålet. 

59% af respondenterne vurderer de variable hastighedstavlers troværdighed (om tavlerne er retvisende i forhold til trafiksituationen) til at være høj eller meget høj, mens 17% vurderer den til at være lav eller meget lav. 90% mener, at antallet af hastighedstavler er passende, og 86% mener, at placeringen er rigtig.

Troværdigheden af rejsetidsinformationen vurderer 57% til at være høj eller meget høj, mens 7% vurderer den til at være lav eller meget lav. Derimod mener kun 44%, at informationen er brugbar eller meget brugbar, mens 25% mener ikke eller slet ikke, at informationen er brugbar. Respondenterne, der ikke eller slet ikke mener, at rejsetidsinformationen er relevant, kan deles op i tre grupper. 49 brugere skriver, at rejsetiden altid er den samme. 48 vurderer, at rejsetiden er utroværdig eller ligegyldig. 31 mener rejsetidsinformationen ikke kan bruges, da det alligevel ikke er muligt at vælge en alternativ rute. 73% af respondenterne mener både, antallet af tavler med rejsetidsinformation er tilpas, og placeringen er rigtig.

74% af respondenterne har set køvarsling i funktion. Af disse vurderer 67% af respondenterne køvarslingens troværdighed som høj eller meget høj, mens 11% vurderer, at den er lav eller meget lav. 81% vurderer, at de bliver mere opmærksomme, når køvarslingen er tændt, og 75% sætter farten ned.

Den generelle tilfredshed er over 70%, hvorfor Vejdirektoratets succeskriterie i forhold til dette er opfyldt. Mellem 57% og 67% af respondenterne vurderer de variable tavler som troværdige (set i forhold til trafiksituationen), hvorfor succeskriteriet i forhold til dette ikke er opfyldt.

Brugerundersøgelse

Antallet af besøgende på Trafikken.dk er meget varierende. I forbindelse med et belægningsarbejde i Limfjordstunnelen har 7204 brugere besøgt Trafikken.dk de tre første dage i juli måned, mens eksempelvis 2115 brugere har besøgt Trafikken.dk fra d. 7. til d. 31. maj.

30% af de 485 respondenterne svarer, at det er første gang, at de benytter Trafikken.dk, mens 27% svarer, at de bruger Trafikken.dk sjældnere end 1-3 gange om måneden. Funktionerne er dog også nye, og systemet havde kun været i drift i ca. 9 måneder, da undersøgelsen blev afsluttet.

Ud fra den web-baserede brugerundersøgelse af trafikinformation på Trafikken.dk, kan det konkluderes, at 65% af respondenterne på et tidspunkt har benyttet Trafikken.dk til visning af aktuelle trafiktætheder. For de aktuelle rejsetider er andelen 33%, mens det kun er 13%, der har brugt ”afspillerfunktionen”.

Af dem der har bruger Trafikken.dk besøger kun 9% dagligt Trafikken.dk for at se de aktuelle trafiktætheder. 69% af respondenterne vurderer, at troværdigheden af de aktuelle trafiktætheder er høj eller meget høj, og 81% af respondenterne mener, trafiktæthederne er brugbare eller meget brugbare. Desuden mener 72% af respondenterne, at det er de rigtige strækninger, som indgår på kortet med trafiktæthed. 60% af respondenterne svarer, at informationer om trafiktæthed påvirker deres rutevalg, mens 20% mener, at informationerne påvirker deres afrejsetidspunkt.

Kun 12% af dem, der bruger Trafikken.dk, benytter dagligt de aktuelle rejsetider. 59% af respondenterne vurderer, at troværdigheden af de aktuelle rejsetider er høj eller meget høj, og 68% mener, at de aktuelle rejsetider er brugbare eller meget brugbare. Endvidere påvirker informationerne om rejsetider 47% af respondenternes rutevalg, mens 28% af respondenternes mener, at informationerne påvirker deres afrejsetidspunkt.

Kun få respondenter har brugt ”afspillerfunktionen”. De brugere som har brugt funktionerne vurderer dog informationerne som troværdige og brugbare.

51% af respondenterne mener, at den visuelle formidling af den aktuelle trafiksituation på Trafikken.dk er god eller meget god. 21% er neutrale, mens 7% mener den er dårlig eller meget dårlig. 21% svarer ved ikke.

Mere end halvdelen (59%) af respondenterne mener, at Trafikken.dk er brugervenlig eller meget brugervenlig. 25% mener ikke, den er brugervenlig, heriblandt 19% der forholder sig neutralt til spørgsmålet.

53% af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med de viste informationer om den aktuelle trafiksituation på Trafikken.dk. 3% er utilfredse eller meget utilfredse, mens 24% er neutrale, og 20% svarer ved ikke.

Interviewundersøgelse

Tre ud af de fem interviewede professionelle brugere anvender Trafikken.dk.

Nordjyllandstrafikselskab anvender udelukkende Trafikken.dk, hvis der opstår usædvanlige situationer, og benytter altså ikke servicen i deres daglige arbejde.

ANR Radio drager nytte af trafikanter, der informerer dem direkte om trafiksituationen, og kombinerer disse oplysninger med informationer fra Trafikken.dk/nordjylland, dog med hovedvægt på opkald fra trafikanter. ANR benytter de aktuelle trafiktætheder, som de betegner som brugbare og troværdige. Brugbarheden og den visuelle formidling er ifølge ANR ikke specielt god.

DR Trafikradio benytter, i lighed med ANR Radio, informationer fra trafikanter, hvilket de kombinerer med push-beskeder fra Vejdirektoratet. DR benytter oftest Trafikken.dk i vinterhalvåret, hvis der eksempelvis er faldet sne. Brugen er dog begrænset, og Trafikken.dk bliver ikke anvendt i det daglige arbejde.

Hvad søger du?

Søg