Kryds med dobbeltrettede cykelstier – Sammenfatningsrapport

af Søren Underlien Jensen

Konklusion og refleksion

Signalregulerede vejkryds

Antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere på de krydsende dobbeltrettede cykelstier i signalregulerede vejkryds afhænger af:

  • Antal krydsende cykler og knallerter på den dobbeltrettede cykelsti
  • Længden af den dobbeltrettede cykelsti på tværs af krydsbenet (krydsningslængden)
  • Forekomst af delehelle på krydsben med krydsende dobbeltrettet cykelsti
  • Forekomst af midterhelle på krydsben med krydsende dobbeltrettet cykelsti

Sammenhængene viser, at jo flere cykler og knallerter, der krydser krydsbenet på den dobbeltrettede cykelsti, desto flere ulykker med cyklister og knallertkørere registrerer politiet. Men jo flere cykler og knallerter, der krydser krydsbenet på den dobbeltrettede cykelsti, desto lavere er ulykkesfrekvensen for cyklister og knallertkørere.

Sammenhængene viser, at jo længere krydsningslængden er, desto flere ulykker med cyklister og knallertkørere registrerer politiet. En delehelle på krydsbenet med krydsende dobbeltrettet cykelsti reducerer antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere, mens en midterhelle på krydsbenet med krydsende dobbeltrettet cykelsti øger antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere.

Foruden disse sammenhænge, så ser det ud til, at afmærkning af fodgængerfelt, cykelfelt og midtlinje på sti i eller ved den dobbeltrettede cykelstis krydsning af krydsbenet øger antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere, mens detektering af cykler og knallerter ved hjælp af spoler, video eller trykknapper ser ud til at reducere antallet af ulykker.

Samlet set synes trafiksikkerheden i signalregulerede vejkryds med dobbeltrettede cykelstier at kunne forbedres, hvis længden af stien hen over kørebaner mv. reduceres. Sikkerheden ser også ud til at kunne forbedres, hvis højre- og venstresving ind over stien separatreguleres i de større kryds, hvor separatregulering ofte kan implementeres uden at øge krydsningslængden. Trafiksikkerheden kan muligvis også forbedres, hvis cyklister detekteres ved hjælp af spoler, trykknapper eller video, og detekteringer anvendes i trafikstyrede signalprogrammer.

Vej-sti kryds

Antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere på de krydsende dobbeltrettede cykelstier i vej-sti kryds påvises at afhænge af:

  • Antal krydsende cykler og knallerter på den dobbeltrettede cykelsti
  • Antal motorkøretøjer på vejen, der krydser den dobbeltrettede cykelsti
  • Reguleringen af vej-sti krydset

Sammenhængene viser, at jo flere cykler og knallerter, der krydser vejen på den dobbeltrettede cykelsti, desto flere ulykker med cyklister og knallertkørere registrerer politiet. Men jo flere cykler og knallerter, der krydser krydsbenet på den dobbeltrettede cykelsti, desto lavere er ulykkesfrekvensen for cyklister og knallertkørere. Og jo flere motorkøretøjer, som kører på vejen der krydser den dobbeltrettede cykelsti, desto flere ulykker med cyklister og knallertkørere registrerer politiet.

Antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere på den dobbeltrettede cykelsti afhænger i høj grad af reguleringen af vej-sti krydset. Den mest sikre regulering er, når stitrafikanter har ubetinget vigepligt for vejtrafikanter, hvor der sker ca. 5 gange færre ulykker pr. vej-sti kryds end i kryds, hvor vejtrafikanter har ubetinget vigepligt for stitrafikanter, ved de samme trafikmængder. Et signalreguleret vej-sti kryds er den næst mest sikre regulering, og her sker der omtrent dobbelt så mange ulykker pr. kryds set i forhold til vej-sti kryds, hvor stitrafikanter har ubetinget vigepligt for vejtrafikanter, ved de samme trafikmængder.

Foruden disse sammenhænge, så ser det ud til, at antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere øges, jo flere kørespor vejen har gennem vej-sti krydset, mens antallet af ulykker falder, jo dårligere oversigtsforholdene er, og når knallertkørsel forbydes på stien, og når der er overkørsel på sti eller vej ved vej-sti krydset.

Samlet set synes trafiksikkerheden i vej-sti kryds at kunne forbedres, hvis stitrafikanter får ubetinget vigepligt over for vejtrafikanter. Dog kan trafiksikkerheden også forbedres ved at signalregulere vej-sti krydset, når årsdøgntrafikken på vejen overstiger 10.000. Sikkerheden synes også at kunne forbedres, hvis længden af stien hen over kørespor mv. reduceres, og hvis knallertkørsel forbydes på stien.

Øvrige aspekter

Vigepligtsforholdene for den dobbeltrettede cykelsti i vej-sti kryds har omtrent samme betydning for antallet af ulykker med cyklister og knallertkørere, som vigepligtsforholdene for den dobbeltrettede cykelsti i vigepligtsregulerede vejkryds og rundkørsler. Cyklisters sikkerhed forværres med en faktor 5, når vigepligten vendes, så vejtrafikanter får ubetinget vigepligt for stitrafikanter. Det kan således være farligt at vende vigepligt, især hvor der er mange cykler, knallerter og motorkøretøjer.

I USA er såkaldte ”HAWK beacon” i ikke-signalregulerede fodgængerovergange afprøvet, og her har man opnået et fald i fodgængerulykker på ca. 70 % (Fitzpatrick, 2012). Det er muligt, at et tilsvarende tiltag i vej-sti kryds, vigepligtsregulerede vejkryds og rundkørsler, hvor vejtrafikanter har ubetinget vigepligt for stitrafikanter på dobbeltrettede cykelstier, kan løse det betydelige sikkerhedsproblem, der eksisterer i nogle kryds. Implementering af HAWK beacon vil dog kræve dispensation fra afmærkningsbekendtgørelsen i Danmark.

For vej-sti kryds, signalregulerede vejkryds, vigepligtsregulerede vejkryds og rundkørsler ser det ud til, at afmærkning af cykelfelt, midtlinje på stien og farvning af arealet, hvor en dobbeltrettet cykelsti krydser kørebaner, forværrer cyklisters trafiksikkerhed. De former for afmærkning er således til skade for sikkerheden på dobbeltrettede cykelstier, og det anbefales derfor at fjerne disse afmærkninger, herunder evt. at ændre vejregler.

Ulykkesfrekvenser i signalregulerede vejkryds er 0,69 cykel-knallert-ulykker pr. mio. cykler og knallerter og 0,05 cykel-knallert-ulykker pr. mio. motorkøretøjer. Ulykkesfrekvenser i vigepligtsregulerede vejkryds (Buch og Jensen, 2013) er tilsvarende hhv. 0,79 og 0,09. Det ser således umiddelbart ud til, at for cyklister og knallertkørere er det sikrere at krydse en vej på en dobbeltrettet cykelsti i et signalreguleret vejkryds frem for et vigepligtsreguleret vejkryds eller rundkørsel. Det skal ses i lyset af, at signalregulering af vejkryds forbedrer trafiksikkerheden med omkring 30 % (Jensen og Buch, 2017). Ulykkesfrekvenser i vej-sti kryds er endnu lavere hhv. 0,17 og 0,03, så vej-sti kryds er altså mere sikre for cyklister og knallertkørere end vejkryds, når de krydser en vej på en dobbeltrettet cykelsti. Det kan derfor være en god strategi at lade de dobbeltrettede cykelstier krydse veje i vej-sti kryds, på stibroer eller via stitunneler.

Hvad søger du?

Søg