Konfliktteknikstudier. Før- og efter evaluering af to Københavnske bykryds

af Belinda la Cour Lund og Puk Kristine Andersson

Introduktion

Notat er udført for Københavns Kommune, og er en analyse af adfærden mellem cyklister og motorkøretøjer i to konkrete kryds, før henholdsvis efter krydsene bliver ombygget. Det drejer sig om en begrænset del af krydsene Jagtvej/Tagensvej samt Amagerbrogade/Vejlands Allé.

I begge kryds er formålet med ombygningerne at øge cyklisternes tryghedsfølelse. Begge steder er der før ombygningen afkortet cykelsti frem mod krydset og et højresvingsspor. I efterperioden er etableret en fremført cykelbane, og stopstregen for både højresvingende og ligeudkørende bilister er iflg. plantegningerne trukket 5 m tilbage. På arealet foran den tilbagetrukne stopstreg er etableret en blå cykellomme. I begge kryds er ombygningen begrænset til ét af krydsets fire ben.

Adfærden mellem cyklister og bilister ønskes analyseret på baggrund af konfliktteknikstudier hhv. før og efter ombygning af de to kryds.

Dette notat beskriver registreringer af cyklisters og bilisters trafikantadfærd i de to kryds før- og efter ombygningen. Videooptagelser af hovedparten af konflikterne fremgår af den vedlagte DVD.

Det skal bemærkes, at resultaterne fra førperioden tidligere er beskrevet i et selvstændigt notat: Konfliktteknikstudier. Del 1: Førundersøgelse af to københavnske bykryds (2008).

Notatet indledes med en introduktion til konfliktteknikken. Herefter følger en kort beskrivelse af den konkrete evalueringsmetode, hvorefter den observerede trafikantadfærd – før og efter ombygning – beskrives for hvert af de to kryds.

Hvad søger du?

Søg