Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler

af Poul Greibe

Introduktion

Viden om køretøjers accelerations- og decelerationsværdier er bl.a. vigtige i forbindelse med mikrosimuleringer af vejtrafik, beregninger af trafikafvikling og kapacitet samt ved projektering af vejanlæg (f.eks. rampetilslutninger, accelerationsbaner mm).

De anbefalede accelerations- og decelerationsværdier i de nuværende Vejregler er baseret på undersøgelser af ældre dato.

I forbindelse med den løbende opdatering af vejreglerne på området, har det været ønskeligt at få suppleret den eksisterende viden således, at de benyttede værdier på bedst mulig måde afspejler den nuværende trafikantadfærd i Danmark.

Nærværende notat har til formål at bidrage til denne vidensopbygning.

Hvad søger du?

Søg