Hastighedstilpasning – Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler

af Lene Herrstedt, Poul Greibe og Belinda la Cour Lund

Sammenfatning og konklusion

I nærværende rapport beskrives resultaterne af to forsøg med brug af VMS tavler til midlertidig reduktion af hastighed på vejstrækninger ved skoler. Tavlerne aktiveres kun i de begrænsede tidsrum i døgnet, hvor der er skolebørn på vejen. De sættes helt ud af drift i ferieperioder og i weekender.

Undersøgelsen er et vejregelforberedende arbejde igangsat af Vejdirektoratet med det formål at samle viden og erfaringer som grundlag for udarbejdelse af en vejledning om brug af elektroniske VMS tavler til hastighedstilpasning på forskellige typer af veje og med forskellige hastighedsniveauer.

De to evaluerede forsøgsanlæg er beliggende på Bagsværdvej (Ring 4) i Gladsaxe Kommune og på Møllebakken i Aarup by i Assens Kommune.  

Bagsværdvej i Gladsaxe

Forsøgsstrækningen på Bagsværdvej er cirka 500 meter lang med en ÅDT på cirka 16.000 ktj. Den skiltede hastighedsgrænse reduceres fra 60 km/t til 40 km/t, når de fem VMS tavler tændes.

Effektevalueringen er baseret på sammenligninger af hastigheder målt i perioder med tændte og perioder med slukkede VMS tavler. Det er gjort på tre principielt forskellige måder: 1) Hastighedsmålinger på enkeltkøretøjer med brug af laserpistol 2) Hastighedsintervalmålinger med brug af HiStar plader og 3) Sammenligninger af hastighedsniveauer ud fra Speed – Flow diagrammer.

Hastighedsmålinger på enkeltkøretøjer ved brug af laserpistol

Resultaterne viser, at gennemsnitshastigheden falder signifikant med 13 km/t og 85 % fraktilen med 11 km/t, når tavlerne er tændte. Det gælder både formiddag og om eftermiddag. Det gælder både for alle biler samlet og for personbiler for sig samt for personbiler og varebiler samlet.

For de tunge køretøjer LB/BUS alene reduceres middelhastigheden også signifikant, dog lidt mindre, med 11 km/t og for 85 % fraktilen med 8 km/t. Hastighederne for de tunge køretøjer ligger generelt lavere sammenlignet med personbilerne. Det gælder både i situationer, hvor VMS tavlerne er tændte, og hvor de er slukkede. 

Hastighedsmålingerne ved brug af HiStar plader

Som supplement til enkeltkøretøjsmålingerne med laserpistol er der foretaget hastighedsmålinger med brug af HiStar plader, hvor der måles på samtlige køretøjer, der passerer målesnittet, uanset om de er fritkørende eller kører i kø.

Resultaterne viser, at hastigheden reduceres markant, når VMS tavlerne er tændte.

Reduktionen er størst i formiddagsperioden med et markant fald i morgentimerne.

Hastighedsreduktionen er størst i målesnittene midt på strækningen og mindst ude i enderne. Det er således tydeligt, at bilisterne begynder at accelerere op i hastighed igen, før de er helt ude af VMS zonen.

Gennemsnitshastigheden reduceres med 15 18 km/t om formiddagen og med 10-12 km/t om eftermiddagen i de perioder, hvor tavlerne er tændte. Tilsvarende reduceres 85 % fraktilerne med 10 – 15 km/t om formiddagen og 10 km/t om eftermiddagen. Dog er reduktionen ude i enderne af strækningen lidt mindre. Her reduceres gennemsnitshastigheden med 6 – 10 km/t om formiddagen og med 4 – 7 km/t om eftermiddagen.

De aktuelle skiltede hastighedsgrænser overskrides i stort omfang – både i tændte og slukkede situationer.

Sammenligninger af hastighedsniveauer ud fra Speed – Flow Diagrammer

Resultaterne viser, at gennemsnitshastigheden ved en trafikmængde på 400 – 600 ktj. per 15 minutter falder med 10 – 14 km/t, dog lidt mindre i enderne af strækningen, hvor faldet kun er på 4-9 km/t, for de perioder, hvor VMS tavlerne er tændte.

Resultaterne fra de tre delanalyser stemmer fint overens. Det kan konkluderes, at hastigheden på Bagsværdvej reduceres signifikant i de perioder, hvor VMS tavlerne er tændte. For målesnit i km 15.1 mod Lyngby falder gennemsnitshastigheden i perioder med tændte tavler med 12-18 km/t og V85% falder med 10-15 km/t  

Møllebakken i Aarup

Forsøgsstrækningen på Møllebakken er cirka 300 meter lang med en ÅDT på cirka 4.000 ktj. Den skiltede hastighedsgrænse reduceres her fra 50 km/t til 40 km/t, når de tre VMS tavler tændes.

Lige før tilkørslen fra syd er placeret en ”Din Fart” tavle. Den har været aktiv både før og efter opsætning af VMS tavlerne. Desuden har der før opsætning af VMS tavler været et Skolepatruljeblink. Det har været sat ud af funktion i første del af testfasen (Før og Efter registreringer) og aktiveret igen i sidste del af testfasen (Efter registrering nr. 2) med det formål at evaluere effekten af VMS tavlerne både med og uden samtidig brug af skolepatruljeblink.  

Undersøgelsen viser, at gennemsnitshastigheden falder i morgenmyldretiden, hvor børnene ankommer til skolen og igen omkring middagstid, hvor en stor del af børnene igen forlader skolen. Faldet i hastighed er klart størst om morgenen. Det gælder for begge køreretninger i alle tre uger.

Gennemsnitshastigheden faldt i morgenperioden allerede før VMS tavlerne blev sat op på Møllevej i Aarup. Det kan alligevel konkluderes, at VMS tavlerne har en gunstig effekt på hastighedsadfærden om morgenen. Gennemsnitshastigheden om morgenen er reduceret signifikant med op til 4 km/t i køreretning mod Aarup og op til 10 km/t i køreretning fra Aarup efter ibrugtagningen af VMS tavlerne. Der kan ikke konstateres nogen signifikant effekt af at supplere VMS tavlerne med skolepatruljeblink i morgentrafikken sammenholdt med VMS tavlerne alene.

For middagsperioden ser det noget anderledes ud. VMS tavlerne alene har tilsyneladende ingen signifikant effekt på gennemsnitshastigheden i middagstrafikken. Når VMS tavlerne suppleres med skolepatruljeblink har det tilsyneladende en reducerende effekt på hastigheden i middagsperioden i retning væk fra Aarup på 4-8 km/t. Til gengæld stiger hastigheden tilsyneladende i den modsatte retning ind mod Aarup. Samlet set må det derfor konstateres, at effekten af at supplere tændte VMS tavler med skolepatruljeblink synes at være tvivlsom. 

Det kan konkluderes, at en stor andel af bilisterne overskrider den aktuelt skiltede hastighedsgrænse. Samlet set er det mellem en fjerdedel og halvdelen, der overskrider den generelle hastighedsgrænse på 50 km/t, når tavlerne er slukkede.

Andelen af bilister, der om morgenen overskrider den reducerede hastighedsgrænse på 40 km/t (tændte tavler) er for de fleste målesnit noget lavere. Men om eftermiddagen overskrides hastighedsgrænsen på 40 km/t (tændte tavler) i meget stort omfang.

Sammenligning af de to forsøg

Den skiltede hastighedsgrænse, når tavlerne er slukkede, er 50 km/t på Møllebakken og 60 km/t på Bagsværdvej.

Begge forsøg viser, at VMS tavlerne har en reducerende effekt på hastigheden.

Effekten er klart bedre på Bagsværdvej sammenlignet med Møllebakken.

Den begrænsede effekt på Møllebakken hænger formodentlig sammen med, at der allerede før opsætningen af VMS tavler var et markant fald i hastighed om morgenen, og at der i forvejen var opsat en elektronisk tavle med ”Din fart”. Dertil kommer, at tidsperioderne med tændte VMS tavler er ultra korte på Møllebakken sammenlignet med Bagsværdvej. Samtidig er længden af den skiltede strækning er en del kortere på Møllebakken. 

Resultaterne illustrerer således også, at den ”Value for Money”, der opnås ved installation af VMS tavler, må forventes at afhænge en hel del af, hvordan udgangssituationen er det pågældende sted.

Hvad søger du?

Søg