Fodgængerulykker – Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet

af Puk Kristine Andersson og Lene Herrstedt

Resumé

Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg (HFU) har i sin handlingsplan for perioden 2007–2012 udpeget en række indsatsområder, som skal være med til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på Hovedstadens Vejnet. Ét af indsatsområderne sætter fokus på en af de mest udsatte trafikantgrupper, nemlig fodgængerne.  

Som led i indsatsen har HFU udarbejdet nærværende analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere. Analysen er baseret på politiregistrerede personskadeulykker stedfæstet på Hovedstadens Vejnet (HV) i perioden fra 2002 til 2006. I alt 1460 fodgængere blev dræbt eller kom til skade i denne femårsperiode.

Resultater

Nedenfor følger en række af notatets centrale resultater.

Problemets omfang

§   26% af det samlede antal dræbte og tilskadekomne i trafikulykker i Danmark er omkommet eller kommet til skade på Hovedstadens Vejnet

§   40% af alle dræbte og tilskadekomne fodgængere på danske veje findes på Hovedstadens Vejnet

§   Hvert år er der 292 fodgængere der omkommer eller kommer til skade på Hovedstadens Vejnet. Fodgængerne udgør cirka 14% af de dræbte og tilskadekomne på HV, og de tegner sig for cirka hver 4. dræbte på vejene i hovedstadsområdet

§   Udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne fodgængere i perioden fra 2002 til 2006 viser samlet en faldende tendens. På Hovedstadens Vejnet har udviklingen i tilskadekomne fodgængere dog været mindre gunstig end i Danmark som helhed

Hvem er de dræbte og tilskadekomne fodgængere?

§   De ældre fodgængere er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken. 28% af de dræbte og tilskadekomne fodgængere på HV var 65 år eller ældre, og denne aldersgruppe udgør kun 14% af befolkningen i hovedstadsområdets 33 kommuner. Fodgængere på 75 år eller mere udgør alene 19% af de dræbte og tilskadekomne fodgængere på HV

§   Knap 12%, svarende til 171, af de dræbte og tilskadekomne fodgængere på HV havde en spirituspromille større end 0,5 eller var skønnet påvirket. Det er især unge mænd mellem 18 og 44 år.

Hvor og hvordan påkøres fodgængerne?

§   Langt størstedelen (94%) af de dræbte og tilskadekomne fodgængere på HV findes i byzone, heraf 55% på strækninger og 45% i kryds

§   71% af de dræbte og tilskadekomne fodgængere bliver påkørt, når de er i færd med at krydse kørebane, cykelsti eller kryds. Knap 35% var krydsende fodgængere i kryds og cirka 36% var krydsende fodgængere på strækning. De resterende 29% fordeler sig mellem fodgængere gående langs veje og en række andre uheldssituationer, herunder situationer hvor fodgængeren påkøres af en bakkende bil, og hvor fodgængeren opholder sig på kørebanen.

De seks hyppigste uheldssituationer udgør lidt mere end halvdelen af de 1460 dræbte og tilskadekomne fodgængere:  

§   De to hyppigste uheldssituationer er, hvor fodgængeren køres ned under krydsning af kørebanen på en strækning enten fra højre eller venstre. De udgør tilsammen 27% af de dræbte og tilskadekomne fodgængere (uh.sit. 811 og uh.sit. 812)

§   Uheldssituationer hvor fodgængeren under krydsning i et vejkryds påkøres af en trafikant, der er på vej ud af krydset udgør tilsammen 14% af de dræbte og tilskadekomne fodgængere (uh.sit. 874 og uh.sit. 878)

§   Uheldssituationer hvor fodgængeren påkøres af en bakkende bil, og hvor fodgængeren opholder sig på kørebanen og bliver påkørt udgør ligeledes tilsammen 14% (uh.sit. 835 og uh.sit. 880).

§   Krydsende fodgængere på strækning påkøres oftest på steder, hvor der ikke findes noget fodgængerfelt, mens krydsende fodgængere i kryds oftest bliver påkørt i fodgængerfeltet

§   Cirka 60% af de dræbte og tilskadekomne i kryds bliver påkørt i signalregulerede kryds, mens cirka 40% påkøres i vigepligtsregulerede kryds

§   Knap 1/3 af de i alt 330 dræbte og tilskadekomne fodgængere i signalregulerede kryds var ’rødgængere’. Det er især børn og unge i alderen 12-24-år der går over for rødt lys. Ældre fodgængere (65+) udgør 27% af de dræbte og tilskadekomne i signalregulerede kryds

Ulykker i mørke

§   Knap 40% af de 1460 dræbte og tilskadekomne blev påkørt i mørke eller tusmørke.

§   Ca. 1/3 af de dræbte og tilskadekomne fodgængere bliver påkørt i de ’mørke måneder’ – november, december og januar. På hverdage er det især mellem kl. 15 og 17, når trafikanterne er på vej hjem fra job og skole, at ulykken sker. 24% af de dræbte og tilskadekomne fodgængere kommer til skade i dette tidsrum. Men også i tidsrummet mellem kl. 12 og 14 kommer mange til skade (20%).

§   Knap 2/3 af de dræbte og tilskadekomne fodgængere i alderen 75 år og ældre kommer til skade i formiddagstimerne mellem kl. 9 og 11 og midt på dagen mellem kl. 12 og 14 ( i alt 173 fodg).

Modparter

§   Den hyppigste modpart til de dræbte og tilskadekomne fodgængere er personbil/MC (70%). Den næst hyppigste modpart er lastbil/bus (9%), hvor det ofte er fodgængere i færd med at stige ”ud af”/”ind i” bus (uh.sit. 821) eller krydsende fodgængere fra højre, der bliver påkørt af højresvingende (uh.sit. 876).

§   Godt ¾ af de køretøjer der påkører fodgængerne, bliver ført af mænd. 3% af modparterne har en spirituspromille større end promillegrænsen på 0,5

Hastigheden

§   De 19% af modparterne i byzone har kørt med en skønnet hastighed på 50 km/t eller derover. Tilsvarende har 19% af modparterne i landzone kørt med en skønnet hastighed på 80 km/t eller derover. Både for by – og landzone ses en tydelig sammenhæng mellem skiltet hastighed og skadernes alvorlighed. Jo højere hastighedsgrænse, des mere alvorlig er personskaderne for fodgængere.

Hvad søger du?

Søg