Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

af Belinda la Cour og Poul Greibe

Sammenfatning og konklusion

Det har gennem en årrække været kendt, at bilister har svært ved at færdes i 2-sporede rundkørsler. Set ud fra et kapacitets- og trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at trafikanterne benytter de 2-sporede rundkørsler korrekt. Undersøgelsen ser på bilisters valg af sporbenyttelse frem til og igennem fire forskellige rundkørsler. I alle rundkørsler er der i tilfarterne opsat enten diagramorienteringstavler og/eller portaltavler, der sammen med vognbaneafmærkningen skal informere trafikanterne om sporvalg gennem rundkørslen. Det skal pointeres, at de fire analyserede rundkørsler er meget forskellige mht. geometri, og at der i denne undersøgelse kun indgår én rundkørsel med portaltavler.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at bilisters valg af tilfartsspor ofte sker, når tilfarten udvides fra ét til to spor, eller i god afstand fra rundkørslens vigelinie. Dette uanset om der er opsat diagramorienteringstavler eller portaltavler i tilfarterne.

Undersøgelsens hovedresultater er gengivet i tabel 1. For rundkørsel nr. 1, 2 og 3, hvor der er diagramorienteringstavler, ligger andelen af bilister, der vælger det tilfartsspor som diagramorienteringstavlen angiver, på mellem 97-100%. For bilister i rundkørsel, hvor der er opsat portaltavler, ligger den tilsvarende andel på mellem 87-98%, dvs. lidt lavere end for rundkørsler hvor der kun er diagramorienteringstavler. At andelen af bilister, der vælger det forkerte tilfartsspor, er højere for rundkørslen med portaltavler, kan bl.a. skyldes, at de vejvisningsmål der er angivet på portaltavlerne minder meget om hinanden. Det kan betyde, at specielt ikke-stedkendte bilister, kan have svært ved i tide både at nå at læse og forstå, hvad der står på portaltavlerne, inden de kører ind i rundkørslen (for portaltavler i rundkørsel 4, se figur 3.7).

Andelen af trafikanter, der placerer sig hensigtsmæssigt frem til igennem og ud af rundkørslen, ligger på 81%-95% for rundkørsler med diagramorienteringstavler (rundk. 1, 2 og 3), og på 79%- 85% (rundk. 4) for rundkørslen med portaltavler.

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor trafikanterne placerer sig forkert i cirkulationsarealet. Nogle trafikanter foretager unødvendige vognbaneskift, for at køre en mere direkte vej gennem rundkørslen. Andre erkender først sent, at de har fået placeret sig i en forkert vognbane, og derfor bliver nødt til at foretage et hurtigt vognbaneskift, for enten at kunne komme ud af rundkørslen, eller for ikke at blive ledt ud af rundkørslen i en ren højresvingsbane.

Det kan konstateres, at størstedelen af uhensigtsmæssige vognbaneskift sker inden bilisten forlader rundkørslen, og oftest sker ved, at bilisten laver et hurtigt vognbaneskift fra cirkulationsspor 2 ind over spor 1 for at forlade rundkørslen i frafartsspor 1.

Hvis man ser på valg af tilfartsspor, for de tilfarter hvor man frit kan vælge tilfartsspor set i forhold til destinationen, finder man at andelen der benytter tilfartsspor 1 er meget forskellig for de fire rundkørsler. I rundkørsel 1 vælger mellem 90 og 94% af bilisterne tilfartsspor 1, i rundkørsel 2 er andelen 76-82%, i rundkørsel 3 51-73% og for rundkørsel 4 er andelen 77%. Valg af tilfartsspor afhænger formentligt både af geometri, trafikintensitet og vejvisning på den enkelte lokalitet.

Det kan være svært alene på baggrund af denne undersøgelse, at konkludere om der er forskel på bilisters valg af sporbenyttelse igennem en rundkørsel set i forhold til, om der er opsat portaltavler i tilfarten eller ej. Men data tyder på, at andelen af bilister der foretager uhensigtsmæssige vognbaneskift, er lidt højere for den ene rundkørsel med portaltavler.

Som supplement til adfærdsundersøgelsen, er der i hver af de fire rundkørsler, lavet en registrering af konfliktende adfærd mellem bilister der befinder sig i selve cirkulationsarealet, eller er ved at køre ind- eller ud af rundkørslen, se tabel 2.

Resultaterne viser, at der er stor forskel på hvor mange konflikter, og hvilke typer af konflikter der opstår i de enkelte rundkørsler. Overordnet kan det konkluderes, at de fleste konflikter kan relateres til indkørende bilister, der ikke overholder deres vigepligt. Det medfører, at en eller flere cirkulerende trafikanter må foretage en opbremsning. Der er også registreret konfliktende situationer, der kan relateres til uhensigtsmæssige vognbaneskift i cirkulationsarealet. Denne type konflikt sker ofte umiddelbart før en frafart, hvor en bilist der kører i spor 2, skal ud af rundkørslen, og derfor foretager et hurtigt vognbaneskift ind foran trafikanter i spor 1.

Hvad søger du?

Søg