Fodgængerhastigheder i signalregulerede fodgængerovergange

af Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund

Resumé

Til brug for udarbejdelse af vejregler for signalanlæg er der lavet en videobaseretundersøgelse af fodgængerhastigheder i seks signalregulerede fodgængerovergange. 
For at belyse hvorvidt der er forskel på fodgængerhastigheder indenfor forskellige aldersgrupper er analysen opdelt på ”yngre” fodgængere i alderen 17-64 år, og ”ældre” fodgængere der er 65 år eller ældre. Indenfor de to aldersgrupper er fodgængerne yderligere kategoriseret i seks kategorier, afhængig af om de går med nogen form for oppakning eller hjælpemiddel (’anhænger’, ’rollator’, ’stok’, ’kørestol’, ’tunge poser’) eller ej (’andre’). Fodgængere med et synligt fysisk handicap (brug af rollator, stok eller kørestol), er efterfølgende behandlet som en selvstændig kategori uanset alder, og indgår således ikke i nedenstående opgørelser over data for hhv. ”yngre” og ”ældre” fodgængere.
For alle seks kryds er der foretaget videoobservationer af fritgående fodgængere, det vil sige fodgængere, hvis hastighed ikke er påvirket af eksempelvis andre fodgængere eller holdende biler i fodgængerfeltet. Som supplement er der for to af de
seks kryds yderligere foretaget målinger af ikke-fritgående fodgængere. Med mindre andet er angivet er nedenstående resultater baseret på observationer af fritgående fodgængere.
 Resultater:
  • 15 % fraktilen ligger på 1,25 m/sek. for gruppen ”yngre” fritgående fodgængere og på 1,08 m/sek. for gruppen af ”ældre” fritgående fodgængere. Det betyder, at 15 % af de ”ældre” fodgængere går med en hastighed på 1,08 m /sek. eller derunder, og tilsvarende at 15 % af de ”yngre” fodgængere går med en hastighed på 1,25 m/sek. eller derunder.     15 % fraktilerne varierer mellem de seks observerede fodgængerovergange. For de ”yngre” fodgængere ligger den mellem 1,15 m/sek. og 1,34 m/sek. For de ”ældre” fodgængere varierer den mellem 0,98 m/sek. og 1, 25 m/sek.
  • Middelganghastigheden ligger på 1,48 m/sek. for ”yngre” fodgængere og på 1,30 m/sek. for ”ældre” fodgængere.
  • ”Ældre” fodgængere går generelt langsommere end ” yngre”. De ”ældre” fodgængere går generelt langsommere end de ”yngre” og forskellen er signifikant
  • Fodgængere der går med rollator eller stok går betydeligt langsommere end både ”ældre” og ”yngre” fodgængere. 15 % går med en hastighed på 0,75 m/sek. eller langsommere. De otte registrerede kørestolsbrugere brugte alle elektrisk kørestol, og for denne gruppe er hastigheden på niveau med eller højere end ganghastigheden for ”yngre” fodgængere.
  • I fodgængerovergange med mange samtidigt krydsende fodgængere vil der være perioder, hvor fodgængerne ikke er fritgående. Det betyder, at de ikke frit kan vælge egen ganghastighed, på grund af andre fodgængeres tilstedeværelse. I disse situationer reduceres ganghastigheden. Det gælder både for ”yngre” og ”ældre” fodgængere.
  • Signalskift fra grønt til rødt under krydsning: Resultaterne af registrerede ganghastigheder i de seks observerede fodgængerovergange giver ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvorvidt fodgængerne ændrer hastighed, når signalet skifter fra grønt til rødt undervejs i krydsningen af overgangen. I nogle tilfælde øges ganghastigheden og i andre tilfælde reduceres den. Det gælder for begge aldersgrupper.
  • Geometriske forskelle. Ganghastighederne for de lange fodgængerovergange med midterhelle (nr. 5 og nr. 6) ligger i den høje ende af intervallet for registrerede ganghastigheder – både med hensyn til middelhastighed og 15 % fraktilen. Andelen af rødgængere er væsentligt mindre for de to kryds med midterhelle set i forhold til kryds uden midterhelle. Resultaterne giver dog ikke grundlag for at drage generelle konklusioner med hensyn til fodgængerovergangenes længder og geometri. Det vil kræve en mere omfattende analyse baseret på et større antal overgange.

Hvad søger du?

Søg