Evaluering af interimsmotorveje

af Thomas Skallebæk Buch, Poul Greibe og Belinda la Cour Lund

Resumé og konklusion

Denne rapport indeholder en evaluering af de to interimsmotorveje ved henholdsvis Slagelse og Vejle. Begge veje er ca. 1 kilometer lange, skal bruges ca. et år og har en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Interimsmotorvejen ved Vejle har et tværprofil, der ligner en almindelig motorvejs tværprofil, men dog med lidt smallere kørespor. Interimsmotorvejen ved Slagelse har smallere kørespor og intet nødspor. Interimsmotorvejene er evalueret ved hjælp af hastighedsmålinger og en brugerundersøgelse af køreoplevelsen. Dertil er der foretaget en opgørelse over antallet af uheld på de to strækninger. Formålet er at besvare følgende spørgsmål:

”Kan det betale sig at lave en interimsmotorvej, der er opbygget som et normalt motorvejsprofil, eller kan man ’nøjes’ med et billigere profil?”

Metode

Hastighedsmålingerne er udført ved hjælp af radarbokse i vejsiden. Der er foretaget hastighedsmålinger i to eller tre målepunkter i hver køreretning på begge interimsmotorveje. For hvert målepunkt er der data fra to til tre døgn.

Brugerundersøgelsen er udført ved hjælp af et testpanel med 23 paneldeltagere. Uden en nærmere præsentation af lokaliteten er fire videoklip fremvist; ét videoklip for hver interimsmotorvej og retning. Videoklippene viser gennemkørsler af interimsmotorvejene i højre kørespor ved sammenlignelige trafikintensiteter og vejrsituationer. For at få paneldeltagernes umiddelbare vurderinger er paneldeltagerne efter hvert videoklip blevet bedt om at bedømme strækningen ved at svare på nogle få spørgsmål om oplevelsen af vejens bredde, hastighedsbegrænsning, vejen som helhed og paneldeltagernes tryghedsfølelse. Efterfølgende har de sammenlignet de to interimsmotorveje, og afslutningsvis er de blevet bedt om at vurdere, hvad en interimsmotorvej må koste.

Politiregistrerede uheld på de to interimsmotorvejsstrækninger er trukket ud fra vejman.dk, og uheldene på interimsmotorvejene sammenlignes med antallet af uheld i en femårig førperiode (2006-2010) på den permanente motorvej mellem de samme kilometreringer.

Resultater

Fælles for hastighedsmålingerne er, at gennemsnitshastighederne er lavest midt på dagen og op til ca. 5 km/t højere i aften- og nattetimerne, men udsvingene er lidt større ved Vejle. De hurtigste 15 % af trafikanterne på begge interimsmotorveje kører mere end 20 km/t over hastighedsgrænsen i aften- og nattetimerne.

På interimsmotorvejen ved Slagelse er gennemsnitshastigheden i vestlig retning lige under hastighedsgrænsen på 80 km/t, mens den er godt 5 km/t højere i østlig retning. Der er fundet en lavere gennemsnitshastighed ved første målesnit efter indkørslen på interimsmotorvejen i Slagelse, som kan skyldes rumleriller og ’Din fart’ måler. På interimsmotorvejen ved Vejle er gennemsnitshastighederne mellem 80 og 90 km/t afhængig af tidspunktet på dagen, men mellem to skarpe kurver ved den nordlige overgang mellem den permanente motorvej og interimsmotorvejen (radius på 510 meter – se evt. Bilag 2: Principskitse Vejle) er gennemsnitshastigheden hele dagen under 80 km/t i begge retninger.

Interimsmotorvejene har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de trafikmængder, der har kørt på strækningerne på måletidspunkterne. Ved at sammenholde gennemsnitshastighederne med antallet af registrerede køretøjer kan det konstateres, at kapacitetsgrænsen ikke overskrides på de to interimsmotorveje på måletidspunkterne. På interimsmotorvejen ved Slagelse er det samlede antal køretøjer i hver retning på op til 2.100 køretøjer pr. time på måletidspunkterne, mens der ved Vejle er op til 2.500 køretøjer pr. time pr. retning. Ved Vejle er der lidt lavere gennemsnitshastigheder i forbindelse med de største trafikmængder, men det forventes ikke at være et udtryk for, at kapacitetsgrænsen er nået.

Paneldeltagerne er i høj grad positive overfor de to interimsmotorveje. De er lidt mere positive overfor interimsmotorvejen ved Vejle end interimsmotorvejen ved Slagelse. Ved bedømmelse af vejene i deres helhed vurderer under 10 % interimsmotorvejen ved Slagelse til at være dårlig, mens ingen vurderer interimsmotorvejen ved Vejle til at være dårlig.

Mindre end 20 % af paneldeltagerne er utilfredse med overgangene mellem de permanente motorveje og interimsmotorvejene. 30 % vurderer, at vejen ved Slagelse uden nødspor er for smal i østlig retning, mens det er under 15 %, der finder den for smal i vestlig retning. Under 10 % vurderer vejen ved Vejle med nødspor til at være for smal. På begge veje i begge retninger vurderer over 85 % af paneldeltagerne, at det højre kørespors bredde er passende. Forskellen i vurderingen af vejene i Slagelse og Vejle er lille, selvom køresporene er smallere ved Slagelse. Et flertal vurderer, at den skiltede hastighedsgrænse på 80 km/t er passende på interimsmotorvejene, men et stort mindretal på 30-40 % finder dog grænsen for lav ved Vejle. Næsten samtlige paneldeltagere føler sig trygge på de to interimsmotorveje.

Umiddelbart foretrækker 74 % interimsmotorvejen ved Vejle, mens de resterende 26 % ikke foretrækker den ene vej frem for den anden.

Politiet har ikke registreret uheld på interimsmotorvejen ved Slagelse i de 10 måneder, den har været i brug, og i førperioden er der registreret seks uheld på strækningen i førperiodens fem år.

På interimsmotorvejen ved Vejle er antallet af registrerede uheld steget. Der er registreret 22 uheld på det år, hvor interimsmotorvejen har været anvendt, mens der er registreret 17 uheld i løbet af de fem år i førperioden. Hovedparten af uheldene på interimsmotorvejen og i førperioden er ekstrauheld, som ikke indebærer personskader eller større materielle skader. Stigningen i antallet af uheld ses særligt i sydgående retning, og der er bl.a. flere solouheld såvel som uheld med indflettende køretøjer fra en tilkørselsrampe. I sydgående retning er uheldene jævnt fordelt på interimsmotorvejen med en lille overvægt omkring de to skarpe kurver og indfletningen fra tilkørselsrampen. Uheldene i nordgående retning er sket før og i starten af den første af de to skarpe kurver. Uheldene på interimsmotorvejen er sket på de samme tidspunkter på dagen som i førperioden. Det er ikke muligt at fastslå, om der er en sammenhæng mellem de målte gennemsnitshastigheder over hastighedsgrænsen og de mange uheld.

Konklusion

Både ved Slagelse og ved Vejle er trafikanternes gennemsnitshastighed over det tilladte i de fleste af målesnittene på interimsmotorvejene, og de hurtigste 15 % af trafikanterne kører i nogle tidsrum mere end 20 km/t for stærkt på begge veje. Trafikanternes valg af hastigheder over hastighedsgrænsen kan være et udtryk for god fremkommelighed og den samme tilfredshed og tryghed, som paneldeltagerne oplever på interimsmotorvejene. Rumlerillerne og ’Din fart’ måler ved Slagelse reducerer muligvis gennemsnitshastigheden i de første målesnit, ligesom de skarpe kurver ved Vejle betyder lavere hastigheder mellem disse. Begge interimsmotorveje har kapacitet nok til at klare trafikmængderne på måletidspunktet, men trafikbelastningen er ikke den samme på de to strækninger.

Tilfredsheden med begge interimsmotorveje er stor blandt paneldeltagerne, men bedømmelsen af vejen ved Vejle er lidt mere positiv end af vejen ved Slagelse, og direkte adspurgt foretrækker et flertal af paneldeltagerne vejen ved Vejle.

Uheldsudviklingen på de to interimsmotorveje indikerer, at interimsmotorvejen ved Slagelse er sikrere end interimsmotorvejen ved Vejle. Forskelle med hensyn til trafikmængde og trafiksammensætning samt tilstedeværelsen af en tilkørselsrampe på interimsmotorvejen ved Vejle kan have en betydning for, at der er en stigning i antallet af registrerede uheld på interimsmotorvejen ved Vejle og ikke på interimsmotorvejen ved Slagelse.

Hvad søger du?

Søg