Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje

af Puk Kristine Andersson, Per Bruun Madsen, Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund og Poul Greibe 

Resumé & konklusion

Omfanget af vejarbejde på det danske vejnet har gennem de seneste år været stigende, og ofte fremføres det af politi og entreprenører, at trafikanternes opmærksomhed forstyrres af vejarbejdet. Spørgsmålet er, om trafikanternes opmærksomhed på vejarbejdet, og dermed uopmærksomhed på vejen og medtrafikanterne, forekommer i så høj en grad, at det kan udgøre en trafiksikkerhedsrisiko for trafikanterne og ikke mindst for vejarbejdere langs vejen.

En fuldstændig afskærmning af vejarbejdsområder vil være bekostelig. Vejdirektoratet har derfor brug for viden om og dokumentation omkring, i hvor høj grad vejarbejde tiltrækker trafikanters opmærksomhed. På den baggrund har Trafitec for Vejdirektoratet gennemført en analyse af, hvad trafikanter kigger på, når de kører på en motorvejsstrækning, der er under ombygning.

Formål

Undersøgelsens formål er at belyse, hvad bilister kigger på, når de kører på en vejarbejdsstrækning, og hvor længe de kigger på forskellige vejarbejdsrelaterede forhold. Det er især trafikanternes opmærksomhed rettet mod selve arbejdsområdet, der ønskes undersøgt, men også andre vejarbejdsrelaterede elementer, såsom midlertidige tavler og kantafmærkning, er interessante i denne sammenhæng.

Følgende to hovedspørgsmål besvares via undersøgelsen:

  1. I hvor stor en andel af den samlede køretid kigger bilister på vejarbejdsrelaterede forhold, og forhold der ikke er relateret til vejarbejde?
  2. Når der kigges på vejarbejdsrelaterede forhold, hvilke elementer kigges der så på, og hvor stor en andel af køretiden kigges der på de pågældende elementer?

Desuden ses nærmere på, om testbilisternes visuelle adfærd er udtryk for distraktion. Det drejer sig bl.a. om: 

  • Bilisters gennemsnitlige horisontale blikvinkel ved blik på vejarbejdsrelaterede forhold – specielt blik på selve arbejdsområdet
  • Flere på hinanden følgende blik på vejarbejdsrelaterede forhold – specielt blik på selve arbejdsområdet

Forsøgsdesign

Holbækmotorvejen (M11) har siden september/oktober 2009 været under ombygning fra 2 til 3 vognbaner i begge køreretninger. Ti testbilister har gennemkørt vejarbejdsstrækningen på M11 i en instrumenteret bil.

Vejarbejdsstrækningen består dels af en strækning med vejarbejde, dels af to ramper med vejarbejde; en frakørsels- og en tilkørselsrampe. Der skelnes mellem data fra strækningen og ramperne.

Den instrumenterede bil var udstyret med eyetracker til måling af testbilisternes hoved- og øjenbevægelser og GPS til måling af testbilisternes hastighed.

Ved testbilisternes gennemkørsel af vejarbejdsstrækningen pågår der vejarbejde i begge sider af vejen samt i midterrabatten. Intensiteten af vejarbejde varierer langs vejarbejdsstrækningen og testbilisterne i mellem, idet kørslerne er gennemført over en periode på 4 måneder.

Under testkørslerne registreres, hvad testbilisterne kigger på, og hvor længe de kigger på objekter og forhold, der er relateret til vejarbejde. Der skelnes mellem blik på midlertidige tavler, kantafmærkning samt selve arbejdsområdet.

De midlertidige tavler inkluderer bl.a. vejarbejdsoplysningsskilte, kampagneplakaten ”Pas på min far”, alle gule tavler, herunder nødplads (E16) og frakørselstavler samt variable hastighedstavler. Kantafmærkning inkluderer kantafmærkningsplader, kantlinjer samt midlertidigt autoværn/dæk, mens arbejdsområdet bl.a. dækker blik på vejarbejdskøretøjer, vejarbejdsmateriel, vejarbejdere mv. inde i arbejdsområdet.

Bliktid på forhold der ikke er relateret til vejarbejde opgøres også.

Analysens hovedresultater bygger på:

  • Data fra ti testkørsler på strækningen, vestgående køreretning, gennemført af ti testbilister. Samlet køretid = samlet bliktid = 79 minutter.
  • Data fra ni testkørsler på to ramper gennemført af ni testbilister. Samlet køretid = samlet bliktid = 10 minutter.

Alle testkørsler er gennemført i perioden juni til september 2011 af testbilister i alderen 21 til 69 år.

Konklusion

På baggrund af analysens resultater, kan undersøgelsens to hovedspørgsmål besvares som følger:

  1. I hvor stor en andel af den samlede køretid kigger bilister på vejarbejdsrelaterede forhold, og forhold der ikke er relateret til vejarbejde?

På strækningen ser testbilisterne på vejarbejdsrelaterede forhold i 17% af køretiden. I 67% af tiden kigger testbilisterne på forhold, der ikke er relateret til vejarbejde.

På ramper ser testbilisterne på vejarbejdsrelaterede forhold i 21% af den samlede køretid. Blik på forhold, der ikke er relateret til vejarbejde, udgør 54% af den samlede køretid på ramper.

Andelen af bliktid på vejarbejdsrelaterede forhold, og på forhold der ikke er relateret til vejarbejde, er opgjort ud fra en manuel registrering af de objekter, som testbilisterne ser på, når de kigger ud af forruden. Således udgør blik ud af forruden 84% af testbilisternes samlede køretid på strækningen og 75% af den samlede køretid på ramper. Den resterende bliktid/køretid udgøres af blik i spejle, sidevinduer, på instrumentbræt mv.

  1. Når der kigges på vejarbejdsrelaterede forhold, hvilke elementer kigges der så på, og hvor stor en andel af køretiden kigges der på de pågældende elementer?

I 6% af den samlede køretid på strækningen kigger testbilisterne på midlertidige tavler, i 6% af tiden ses på kantafmærkning, mens blik på vejarbejdsområdet udgør 5% af den samlede køretid.

På ramper udgør bliktid på midlertidige tavler 2% af den samlede køretid, bliktid på kantafmærkning udgør 16%, mens blik på vejarbejdsområdet udgør 3% af den samlede køretid.

Blik på tavler

Når testbilisterne ser på tavler på strækningen, er det primært VMS hastighedstav-ler og frakørselstavler. Men også kilometreringstavler og angivelse af vejforløb (E16) er blandt de tavler, der ses mest på.

På ramper ser testbilisterne mest på gruppen af Andre tavler, som bl.a. inkluderer baggrundsafmærkning (N43), hastighedstavle (C55) samt hastighedsangivelse for frakørsel (E41).

Blik på kantafmærkning

Når testbilisterne ser på kantafmærkning på strækningen, er det mest midlertidigt autoværn og dæk de ser på. Når de kører på ramper, kigger de mest på kantlinjen.

Blik på arbejdsområdet

Uspecificerede forhold indenfor arbejdsområdet udgør mere end halvdelen af den tid, som testbilisterne ser på arbejdsområdet. Det gælder både strækningen og ramper.

Helt generelt kan det ud fra videoregistreringerne konstateres, at bevægelige eller blinkende køretøjer som regel tiltrækker testbilisternes opmærksomhed.

Blik ej relateret til vejarbejde

I langt hovedparten af den tid, der ikke ses på vejarbejde, har testbilisterne deres blik rettet mod deres medtrafikanter og vejen.

Kritiske blik mod vejarbejde

Relativt få af testbilisternes blik relateret til vejarbejde på strækningen kan betegnes som mere kritiske end ”normale blik” på motorvejsstrækninger pga. blikvinklen og/eller blikkets varighed. Der er dog registreret 22 blik, der skiller sig ud fra det ”normale” og kan betegnes som kritiske. Det drejer sig om 17 blik på midlertidige tavler (bl.a. frakørselstavler og Vejarbejdsoplysningsskilte), ét blik på midlertidigt autoværn/dæk samt fire blik på arbejdsområdet (bl.a. mod bevægelige vejarbejdskøretøjer).

De 22 kritiske blik er fordelt på syv af de ti testbilister.

Ses på den samlede varighed af flere på hinanden følgende blik rettet mod arbejdsområde på strækningen, finder man, at syv ud af de ti testbilister ser på arbejdsområde i 2 sek. eller mere indenfor en 6 sek. sammenhængende periode. Ifølge et omfattende amerikansk studie fordobles risikoen for at blive involveret i en ulykke eller en næsten-ulykke, når bilister kigger væk fra trafikken, på kørsels-irrelevante stimuli, i tidsrum på minimum 2 sek. indenfor en 6 sek. sammenhængende periode [3], [4].

Der er i alt registreret 45 tilfælde, fordelt på syv ud af ti testbilister, hvor den summerede bliktid på arbejdsområde har været minimum 2 sek. indenfor en 6 sek. sammenhængende periode. I 12 af de 45 tilfælde er den summerede bliktid på arbejdsområde 3 sek. eller mere indenfor en 6 sek. sammenhængende periode.

Er testbilisternes visuelle adfærd udtryk for distraktion?

I 45 tilfælde, fordelt på syv ud af ti testbilister, er der påvist en visuel distraktion pga. vejarbejde på strækningen.

Hvad søger du?

Søg