Standardisering veiprofilene H3 og smal 4-felts vei

af Søren Underlien Jensen og Einar Rønnes

Sammendrag

Nye Veier AS (NV) har engasjert NIRAS Norge AS med underleverandører Trafitec ApS fra Danmark og Rønnes Rådgivning as som rådgivere for å gjøre vurderinger knyttet til optimalisering av veiprofiler for 4-felts motorveier med fartsgrense 110 km/t. Dette gjelder dimensjoneringsklasse H3 i veinormal N100 Vei- og gateutforming samt mulig ny dimensjoneringsklasse for smalere 4-felts motorvei beregnet på lavere trafikkvolumer. Vurderingene er gjort for trafikkvolum ÅDT lik 15.000 og fartsgrense 110 km/t. For to optimaliserte profiler for smal 4-felts vei samt referansealternativ er det kjørt gjentagende beregninger for ÅDT i intervallet 10.000 – 60.000.

I rapporten vurderes marginale utbyggings-, ulykkes-, drifts- og vedlikeholdskostnader samt trafikantnytte for en lang rekke profiler. Det ses på en beregningsperiode på 75 år i tråd med føringer i NTP-arbeidet. Utbyggings- og vedlikeholdskostnader angis som prosjektkostnader. Ulykkeskostnader og trafikantnytte uttrykkes som samfunnskostnader. Alle kostnader uttrykkes i mill. kr pr. km.

I tillegg beregnes marginale utslipp av klimagasser uttrykt som CO2-ekvivalenter for både utbyggingsfasen og hele beregningsperioden. Basert på beregningene og kvalitative vurderinger gjøres anbefalinger for både H3 og smal 4-felts vei.

Det beregnes marginale utbyggings og vedlikeholdskostnader for hvert alternativ. Hensikten er å identifisere kostnadsforskjeller mellom alternativer mer enn totale kostnader. De viktigste kostnadsdriverne i modellen vil være:

 • Planering/bru/tunnel
 • Drenering
 • Overbygning
 • Oppbygging midtdeler
 • Rekkverk og lys

Siden kostnader er avhengig av grunnforhold og topografi anvendes forskjellige «topografiprofiler» i kostnadsmodellen; lett, middels og tungt terreng, der høyder på skjæringer og fyllinger varierer. Fordeling jordskjæring/fjellskjæring/fylling/bru/tunnel og dermed overbygning for vei vil også variere mellom topografiprofilene.

Det beregnes vektet marginal løpemeterkostnad (investeringskostnad) for hhv. lett, middels og tungt terreng der andel tunnel og bru samt fordeling av fyllinger og jord- og fjellskjæringer påvirker denne. Når det er beregnet vektet løpemeterkostnad for de respektive topografiprofilene, gjøres en avsluttende vekting mellom hhv. lett, middels og tungt terreng og man ender opp med én marginal løpemeterkostnad pr. alternativ.

Det er i tillegg utført forenklede klimagassberegninger for alle profilalternativer. Klimagassberegningene er basert på livløpstankegang og LCA-metodikk og er i tråd med metodikken og beregningsfaktorene benyttet i verktøy som klimamodulen i EFFEKT, VegLCA og NIRAS’ tidligfaseverktøy. Mindre materialer og aktiviteter som anses å ha liten påvirkning på resultatene, er utelatt fra beregningene. Utslippsfaktoren for elektrisiteten forbrukt i driftsperioden er et antatt gjennomsnitt for norsk miks over en periode på 40 år i tråd med NS3720 «Metode for klimagassberegninger for bygninger». Transportavstanden for materialer er antatt å være lik for alle materialene og er satt til 400 km i tråd med VegLCA. Utslippsfaktorene for de ulike materialene dekker vugge til port, altså fra råvareuttak til et ferdig produkt i fabrikken, som tilsvarer A1-A3 i en EPD. Disse er basert på gjennomsnitt fra norske EPD’er eller Ecoinvent, og er i tråd med tidligere nevnte klimagassverktøy.

Som grunnlag for anbefaling av alternativer anvendes følgende vurderingskriter (vekt pr. kriterium i parentes) iht. Nye Veiers styringssystem:

 • Trafikksikkerhet (4)
 • Trafikantnytte (3)
 • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (3)
 • Ytre miljø (2)
 • Utbyggings- og vedlikeholdskostnader (2)
 • Driftskostnad (2)

 

Anbefalinger

For H3-veier, som iht. N100 skal ha veibredde 23,0 m foreslås følgende optimaliserte profil:

 • Veibredde 23,0 m
 • Tosidig belysning
 • 1 rekkverkslinje i midtdeler
 • Midtdelerbredde 2,0 m (asfaltert)
 • Bredde indre skulder 1,25 m, asfaltert
 • Oppsamling av overvann i midtdeler
 • Skilt i midtdeler
 • Ytre skulderbredde (bru): 2,75 m asfaltert (2,0 m)
 • Gjennomgående siderekkverk begge sider
 • Skråningstopp 0,75 m (1:4) bak siderekkverk
 • Åpen drenering i sidegrøfter: Indre grøfteskråning 1,80 m (1:2), bunn grøft 0,50 m
 • Bredde bunn grøft øker i fjellskjæringer, avhengig av skjæringshøyde, for å ivareta krav til fanggrøft i veinormal N200
 • Fyllingsskråning 1:2

 

Som smal 4-felts motorvei med ÅDT under 15.000 foreslås følgende optimaliserte profil:

 • Veibredde 17,3 m
 • Sideplassert belysning, énsidig
 • 1 rekkverkslinje i midtdeler
 • Midtdelerbredde 0,3 m (asfaltert)
 • Bredde indre skulder 0,75 m, asfaltert
 • Ikke oppsamling av overvann i midtdeler
 • Ikke skilt i midtdeler (krever regelendring i veinormal N300)
 • Ytre skulderbredde (bru): 0,75 m asfaltert (0,75 m)
 • Gjennomgående siderekkverk begge sider
 • Åpen drenering i begge sidegrøfter: Indre grøfteskråning 0,75 m (1:4) + 1,8 m (1:2), bunn grøft 0,50 m i jordskjæring, bredde bunn grøft i fjellskjæring styres bl.a. av krav til fanggrøft i veinormal N200
 • Fyllingsskråning 0,75 m (1:4) + øvrig del (1:2)

 

Som smal 4-felts motorvei med ÅDT mellom 15.000 og 30.000 foreslås følgende optimaliserte profil:

 • Veibredde 20,5 m
 • Sideplassert belysning, tosidig (eller énsidig)
 • 1 rekkverkslinjer i midtdeler
 • Midtdelerbredde 1,0 m (asfaltert)
 • Bredde indre skulder 0,75 m, asfaltert
 • Oppsamling av overvann i midtdeler
 • Skilt i midtdeler
 • Ytre skulderbredde (bru): 2,00 m asfaltert (2,00 m)
 • Gjennomgående siderekkverk begge sider
 • Åpen drenering i begge sidegrøfter: Indre grøfteskråning 0,75 m (1:4) + 1,8 m (1:2), bunn grøft 0,50 m i jordskjæring, bredde bunn grøft i fjellskjæring styres bl.a. av krav til fanggrøft i veinormal N200
 • Fyllingsskråning 0,75 m (1:4) + øvrig del (1:2)

 

I beregningsmodellen blir referanseprofilet (tilnærmet H3-profil-22,5 m bredde) først lønnsomt ved trafikkmengder over 25.000 – 30.000.

Hvad søger du?

Søg