Sikkerhed og tryghed på cykelstier i København

af Søren Underlien Jensen, Claus Rosenkilde og Niels Jensen

Afrunding

Anlæg af cykelstier har i København medført stigninger i cykeltrafikken på 18-20 procent og fald i biltrafikken på 9-10 procent. De anlagte cykelstier har medført stigninger i uheld og personskader på 9-10 procent på de ombyggede veje. Forværringen af trafiksikkerheden er mulig at reducere, ja måske kan sikkerheden ligefrem forbedres, fordi sikkerhedseffekter afhænger betydeligt af en række design og reguleringsmæssige forhold. Et sikkert anlæg af cykelstier er således:

          At undgå større indskrænkninger af mulighederne for parkering af biler,

          at undgå tilfarter uden svingbaner i lyskryds,

          at afmærke ét og kun ét blåt cykelfelt i lyskryds, og

          at gennemføre cykelstier som overkørsler i vigepligtsregulerede kryds.

Det skal bemærkes, at der på vejene, hvor der er anlagt cykelstier i København, kun meget få steder var gjort brug af tiltagene blå cykelfelter, tilbagetrukne stopstreger og før-grønt for cyklister i undersøgelsens efterperiode. Større brug af de tiltag vil højest sandsynligt have forbedret trafiksikkerheden.

Anlæg af cykelbaner har i København medført stigninger i cykeltrafikken på 5-7 procent og uændrede mængder af biltrafik. De anlagte cykelbaner har medført stigninger i uheld og personskader på hhv. 5 og 15 procent på de ombyggede veje. Forværringen af trafiksikkerheden sker næsten udelukkende som følge af kraftige stigninger i uheld og personskader blandt cyklister. Mere detaljerede trafikale og udformningsmæssige forhold er ikke undersøgt i relation til cykelbaner, idet antallet af strækninger og kryds er for beskedent til at give relevante analytiske konklusioner.

Cyklisterne er mest trygge på cykelstier og mest utrygge i blandet trafik. Cykelbaner er en middelvare. I kryds er det forholdene inde i selve krydset, der synes at være af betydning for cyklisters tryghed. Her øger et blåt cykelfelt trygheden blandt cyklister, mens mere biltrafik og større krydsareal øger utrygheden.

Samlet set har de anlagte cykelstier og cykelbaner medført positive trafikale og tryghedsmæssige effekter, men negative sikkerhedsmæssige effekter. De voldsomme trafikale virkninger ved anlæg af cykelstier vil uden tvivl medføre sundhedsmæssige gevinster i form af øget fysisk aktivitet, og disse gevinster er meget, meget større end de sundhedsmæssige tab, der følger af en lidt ringere trafiksikkerhed.

Hvad søger du?

Søg