2-sporede rundkørsler – Vurdering af kapacitet i tilfartssporet

af Poul Greibe og Belinda la Cour Lund

Sammenfatning

2-sporede rundkørsler er undersøgt med henblik på at vurdere metoden til bestemmelse af tilfartssporets kapacitet. Der er i undersøgelsen skelnet mellem to typer af tilfarter (type 1 og 2) med henholdsvis 1 cirkulerende spor forbi tilfarten og 2 cirkulerende spor forbi tilfarten. Derudover er der som udgangspunkt skelnet mellem højre og venstre tilfartsspor. I undersøgelsen indgår 5 rundkørsler, hvoraf de 4 er af type 1. Alle rundkørsler er placeret i landområde på nær én som ligger på grænsen mellem by-og landzone.

De to adfærdsparametre der indgår i den teoretiske tidsgabmodel (passagetid og kritisk interval), er i undersøgelsen blevet målt til værdier som vist i tabel 8. Det kritiske interval er for type 2 rundkørsler målt på den samlede cirkulerende trafikstrøm (højre og venstre cirkulerende strøm samlet).

Generelt ses kun små forskelle i de målte adfærdsparametre hvorfor højre og venstre tilfartsspor godt kan behandles under et. Forskellen mellem type 1 og type 2 tilfarter er ligeledes lille. Type 2 rundkørsler har lidt større kritisk interval (0,2-0,3 sek) men til gengæld lidt lavere passagetid.

Generelt ses lavere målte passagetider i situationer hvor tilfartssporet afvikler mange køretøjer (f.eks. ved rullende kø). I sådanne situationer vil middelpassagetiden være ca. 2,1 sek, mens i situationer hvor der kun afvikles 2 køretøjer ad gangen, er passagetiden nærmere 3 sek.

Med udgangspunkt i denne undersøgelse vil et samlet sæt adfærdsparametre til brug for 2-sporede rundkørsler i landområde kunne sættes til:

Passagetid: 2,6 sek.

Kritisk interval: 4,0 sek.

Det anbefales i øvrigt at lade 2-sporede rundkørsler i byområder udgå da forekomsten af sådanne rundkørsler er ret beskedent.

Tidsgabmodellen med de fundne parametre er efterfølgende vurderet ud fra en empirisk tilgang, hvor den afviklede trafik i tilfarten er sammenholdt med cirkulerende trafik og trafik i den hosliggende frafart.

Generelt gælder det, at tidsgabmodellen med de fundne parametre undervurderer kapaciteten ved lav cirkulerende trafikintensitet, mens tidsgabmodellen overvurderer kapaciteten ved stor cirkulerende trafikintensitet. Dette gælder især for de højre tilfartsspor. For at tidsgabmodellen skal passe bedre på de observerede data, skal passagetiden reduceres til ca. 2,1-2,3 sek., mens det kritiske interval skal øges til ca. 4,5-4,7 sek.

Betydningen af trafikken i den hosliggende frafart er forsøgt undersøgt. Umiddelbart virker de angivne værdier for kfNud i
Vejreglerne fornuftige. Dog ser det ud til, at når Nud overstiger 800 pe/time, så reduceres tilfartssporets kapacitet med mere end anbefalet i Vejreglerne. I Vejreglerne angives en værdi for kfNud på 0,9 når Nud overstiger 800 pe/time.
Korrektionsfaktoren bør reduceres til ca. 0,85 for at afspejle den virkelige adfærd.

Hvad søger du?

Søg