Signalreguleret fodgængerovergang – ny viden om sikkerhedsmæssig effekt

af Søren Underlien Jensen

Baggrund

Trafitec gennemførte i 2006 evalueringer af cykelstier, cykelbaner, blå cykelfelter og overkørsler anlagt i Københavns Kommune. Et biprodukt af evalueringerne var, at alle kendte anlægsprojekter i årene 1976-2004 blev oplistet for at kunne identificere en kontrolgruppe bestående af veje og kryds, som ikke var ombygget i perioden. De
skabte databaser med over 500 anlægsprojekter muliggør, at en række vejtekniske tiltags sikkerhedsmæssige virkninger kan
evalueres.
Sikkerhedseffekter af trafiksaneringer blev beskrevet i Dansk Vejtidsskrift oktober 2007. I denne artikel ses nærmere på sikkerhedseffekter af anlæg af 10 signalregulerede fodgængerovergange, se tabel 1. Disse signalreguleringsprojekter er alle af ældre dato. Trafikken på disse veje er talt mellem kl. 6 og 18 på hverdage. I runde tal er årsdøgntrafikken 5.000 – 20.000 biler og 1.500 – 11.000 cykler på de aktuelle veje i anlægsåret.
At etablere signalregulering medfører væsentlige ændringer i strømmen af biler på vejen. Det gør det nemmere at krydse vejen både i og ved den nye signalregulering, fordi mellemlange tidsrum mellem bilerne afløses af hhv. kortere og længere tidsrum. En anden følge er, at fodgængere flytter krydsningssted, således at flere benytter den nye signalregulering. Derfor er der god grund til at formode, at signalregulering kan have en sikkerhedsmæssig virkning op til flere hundrede meter fra fodgængerovergangen.
Den evaluerede vejstrækning, hvor etablering af signalreguleret fodgængerovergang er udført, er op til 560 m lang. Vejstrækningen på en side af overgangen er mindst 100 m og maksimalt 400 m lang. Vejstrækningen afsluttes så vidt muligt i et kryds og inkluderer dette. Hvis kommunegrænsen, et lyskryds eller anden fodgængerovergang
med zebrastriber er beliggende mindre end 400 m fra den nye signalregulerede fodgængerovergang, så afsluttes ved disse punkter. I flere tilfælde er den evaluerede vejstrækning forkortet for at undgå overlap med andre anlægsprojekter.

Hvad søger du?

Søg