Afstandsmærker på motorveje – effekt på hastighed og afstand mellem køretøjer

af Poul Greibe

Resumé

Nærværende notat beskriver korttidseffekten på trafikantadfærd som følge af etablering af afstandsmærker på motorveje. Effekten er vurderet ud fra en før/efter analyse af hastighed og afstand mellem køretøjer på motorveje, hvor der er etableret afstandsmærker.

Der indgår fem motorvejsstrækninger i analysen, som alle har fået afstandsmærker i efteråret 2007. Hver motorvejsstrækning er ca. 4 km lang, og der er indsamlet data i målesnit beliggende før strækningen, på selve strækningen med afstandsmærker og i snit beliggende efter strækningen. Målesnit beliggende før strækningen med afstandsmærker anvendes som kontrolstrækninger. Derudover er kontrolstrækningerne suppleret med målinger fra to motorveje, hvor der ikke er afstandsmærker.

Der skelnes mellem data indsamlet i en førperiode (2-3 uger før etablering af afstandsmærker) og en efterperiode (4-8 uger efter etablering af afstandsmærker). Både før- og efterperiode består af 4 hverdage. I alt indgår således data fra mere end 3 mio. køretøjer i undersøgelsen.

Resultaterne viser, at der er sket et fald i antallet af køretøjer, der har meget lille afstand til forankørende, dvs. mindre end 1 sek. Faldet er observeret i alle målesnit, dvs. også på de kontrolstrækninger som ligger før afstandsmærkerne, hvilket kunne tyde på en generel adfærdsændring fra før til efter.

På kontrolstrækningerne er der registreret et generelt fald i små afstande (gap < 1 sek.) på 9-10%. På strækninger med afstandsmærker er faldet dog noget større, nemlig 16-19%. Effekten ses også 1-4 km efter strækningen med afstandsmærker, hvor faldet er 11-13%. 7-12 km efter strækningen er ændringen dog i samme størrelsesorden som på kontrolstrækningen.

Sammenholdes effekten på strækninger med afstandsmærker med effekten på kontrolstrækningerne må det konkluderes, at antal køretøjer med meget kort afstand (<1 sek.) reduceres med i gennemsnit ca. 7-11%. Effekten er størst for venstre spor, hvor der er signifikant effekt på alle fem strækninger. Effekten er noget mindre i højre spor, hvor der kun ses en signifikant effekt på én af de fem strækninger. For afstande <2 sek. ses samme tendens, om end ændringerne generelt er noget mindre.

Ud over en reduktion i antal køretøjer med lille afstand til forankørende er der også observeret en reduktion i hastighed på strækninger med afstandsmærker. Hastighedsreduktion er mest markant ved store trafikintensiteter.

Det skal bemærkes, at selvom afstandsmærkerne reducerer antallet af køretøjer, der holder tæt afstand til den forankørende, så har ca. 20% af alle køretøjer i venstre spor stadig en afstand på mindre end 1 sek., og ca. 50% en afstand mindre end 2 sek. Tallene er noget mindre for højre spor, men samlet set, er der stadig et stort potentiale for yderligere reduktion, hvis alle skal køre med den anbefalede sikkerhedsafstand på 2 sek. til forankørende.

En foreløbig uheldsanalyse af to forsøgsstrækninger med afstandsmærker fra 2004 viser, at der generelt er registreret meget få uheld på strækningerne, både før og efter de blev etableret. Den sikkerhedsmæssige effekt af de to strækninger er derfor vanskelig at vurdere. Sammenholdt med den generelle uheldsudvikling på motorvejsnettet, er der dog en tendens til, at afstandsmærkerne har haft en positiv effekt på sikkerheden. Effekten er dog noget usikkert bestemt.

Hvad søger du?

Søg