Signalregulerede kryds – Følgetider og personbilsækvivalenter

af Belinda la Cour Lund, Poul Greibe og Per Bruun Madsen

Resumé og konklusion

Formålet med rapporten er at undersøge, hvorvidt det talsæt som Vejreglerne /1/ anbefaler mht. følgetider i signalregulerede kryds samt pe-værdier (personbilækvivalenter) er tidssvarende, eller om de bør justeres.

Notatet beskriver resultaterne fra undersøgelsen baseret på indsamlede følgetider for forskellige køretøjskategorier i signalregulerede kryds. Data er opdelt på hvilken manøvre trafikanten udfører, samt vigepligtsforhold. Følgende fem manøvrer indgår i undersøgelsen: bundet højresving, bundet venstresving, højresving med vigepligt, venstresving med vigepligt samt ligeudkørende.

Følgetider

Følgetiderne i denne rapport er beregnet på to forskellige måder.

  1. Følgetiden beregnes på baggrund af registrerede følgetider for to på hinanden følgende personbiler delt på køposition og manøvre. Følgetiden er beregnet som den tid det tager fra en personbil i 1. køposition passerer stoplinien/den adfærdsmæssige vigelinie med fronten, til bilen i 2. køposition ankommer, og så fremdeles indtil den enkelte kø er afviklet.
  2. Følgetiden beregnes på baggrund af antal afviklede personbilenheder per kø fra og med køretøj nr. 5, hvor det antages, at effekten af opstartstid og acceleration er forsvundet. Et køretøj regnes som afviklet når bagenden af køretøjet har passeret stoplinien. At følgetiden først beregnes fra og med køretøj nr. 5, skyldes at effekten af opstartstid og acceleration forventes at forsvinde efter køretøj nr. 4.

I tabel A og B ses en opgørelse over de fundne middelfølgetider baseret på de værdier som er fundet i denne undersøgelse, sammenholdt med de værdier der pt. er angivet i vejreglerne /1/. Der er målt følgetider for mellem to og seks strømme for hver af de fem manøvre. Intervallet i de angivne middelfølgetider i tabel A og B er således et udtryk for, at der er fundet forskellige følgetider i de undersøgte strømme. Endvidere er følgetider fundet i to andre danske undersøgelser angivet /3/, /4/. Det skal bemærkes, at forudsætninger og beregningsmetode af følgetider i de tre undersøgelser ikke er ens, og at en direkte sammenligning derfor ikke er mulig, men alene skal bruges som en pejler for, om de fundne værdier ligger på niveau med det, man tidligere har fundet.

Middelfølgetiden for bundet venstresving ligger på mellem 1,7 og 2,0 sek. I en tidligere VD undersøgelse /4/ blev middelfølgetiden beregnet til 1,7 sek., som ligger væsentligt under de 2,2 sek. vejreglerne anbefaler. Der er således noget der tyder på, at den værdi som vejereglerne anbefaler, ligger lidt for højt.

For bundet højresving findes middelfølgetider på mellem 2,3 og 2,4 sek., hvilket er lidt højere end de 2,2 sek. vejreglerne i dag anbefaler.

For ligeudstrømme findes middelværdier på mellem 1,4 og 2,0 sek. Følgetiden på 1,4 sek. er fundet i det venstre af to parallelle ligeudspor. For fire af de seks ligeudstrømme, ligger middelfølgetiden på 1,7-2,0 sek. (antal afviklede personbilen-heder), hvilket er på niveau med de 1,8 sek. som er angivet i vejreglerne.

Da antallet af afviklede køretøjer per gap sjældent overstiger tre køretøjer ad gangen i strømme med vigepligt, beregnes følgetiden som gennemsnittet af de tre første køretøjer i kø, som afvikles i det samme gap.

For venstresving med vigepligt blev der, i nærværende undersøgelse, fundet en gennemsnitlig middelværdi for de tre første køretøjer på 2,1-2,2 sek., se tabel B. Denne værdi er noget lavere end den værdi på 3,0 sek. som vejreglerne anbefaler, og også lidt mindre end de værdier der tidligere er fundet i danske studier /3/, /4/.

At følgetiden i signalkrydsene er mindre end for de prioriterede kryds kan forklares ved, at signalkrydsene ligger i byzone, med en hastighedsbegrænsning på 50 til 60 km/t, mens de prioriterede kryds oftest ligger i landzone med en skiltet hastighed på 60 til 80 km/t. Der er således noget der tyder på, at den følgetid vejreglerne anbefaler måske er lidt for høj.

Middelfølgetiden for højresving med vigepligt ligger, for de første tre køretøjer, på 2,6 -3,0 sek. Denne værdi er mindre end de 3,2 sek. som vejreglerne anbefaler, men til gengæld noget højere end de 2,3 sek. der blev fundet i /4/. Det tyder på, at den værdi vejreglerne anbefaler, er lidt for høj.

Samlet kan det dog konkluderes, at middelfølgetiden i høj grad afhænger af hvor mange trafikanter der holder i kø per omløb i det enkelte kryds. For kryds med forholdsvist få trafikanter i kø, vil middelværdien typisk være højere, end for kryds hvor der er mange trafikanter i kø. Dette ses specielt i kryds med vigepligt, hvor der ofte kun afvikles 2-3 trafikanter ad gangen.

Pe-værdier

På baggrund af de registrerede følgetider for forskellige køretøjskategorier, er der lavet en beregning af hvor lang tid det tager, at afvikle tunge køretøjer set i forhold til en personbil. Beregningen tager hensyn til trafikanternes køposition, manøvre og vigepligtsforhold, se tabel C og D.

For last/bus/pba ligger de fundne pe-værdier på mellem 1,5 og 1,7. De tilsvarende pe-værdier for pvt/sæt ligger på mellem 1,9 og 2,1. For alle kryds samlet er pe-værdien 1,5 for last/bus/pba og 2,0 for pvt/sæt. Der er ved beregning af pe-værdierne taget hensyn til trafikanternes køposition.

Beregningerne af pe-værdier stemmer godt overens med de værdier som vejreglerne pt. anbefaler (1,5 for lastbiler og busser, og 2,0 for sætte- og påhængsvogntog). Pe-værdierne er tilsyneladende ens, uanset manøvre og vigepligtsforhold i signalregulerede kryds. Der er således ikke noget, i denne undersøgelse, der tyder på, at de pe-værdier som benyttes i vejreglerne bør ændres.

Hvad søger du?

Søg