Rundkørsler med 2 frafartsspor

af Poul Greibe og Belinda la Cour Lund.

Sammenfatning

Nærværende notat sammenfatter hovedresultaterne fra en undersøgelse af trafikafviklingen i 2 sporede frafarter i rundkørsler. De 4 undersøgte 2-sporede frafarter er alle indsnævrede til ét kørespor efter ca. 200-275m. Hovedfokus i undersøgelsen har været på hvilken indflydelse, længden af den 2-sporede frafart før sporbortfald har for trafikafviklingen.

Der er indsamlet empiriske data fra 4 forskellige lokaliteter i Danmark. Valg af lokaliteter er foretaget ud fra et kriterie om, at der skal være to frafartsspor med efterfølgende sporbortfald. Der skal være så store trafikmængder som muligt, og rundkørslerne skal være placeret i åbent land eller udkanten af et byområde. Undersøgelsen er foretaget som en videobaseret adfærdsundersøgelse, hvor optagelserne er foretaget med drone. Droneoptagelser gør det muligt at se hele observationsfeltet på ét videobillede, og dermed at følge den enkelte trafikant.

Til trods for, at de fire lokaliteter er udvalgt med fokus på høj trafikintensitet, viser data, at intensiteten i de undersøgte frafarter ikke kommer op på et niveau, hvor en eventuel kapacitetsreducerende faktor som følge af udformningen af sporbortfaldet kan identificeres.

Den trafikintensitet (pe/sek) som er observeret i starten af frafartssporet bibeholdes i store træk på hele den 2 sporede strækning og på kilestrækningen.

Ikke overraskende accelererer personbiler hurtigere end tunge køretøjer, og accelerationen er lidt større i venstre frafartsspor sammenholdt med højre spor. Hastigheden af et tungt køretøj i frafartssporene er ca. 10-15 km/t lavere end for personbiler. Et tungt køretøj bruger ca. 250 meter for at accelerere op til 60 km/t og ca. 350 meter for at accelerere op til 70 km/t.

Andelen af køretøjer der overhaler er stigende, jo længere den 2-sporede frafart er. De fleste overhalinger sker på den 2-sporede frafart og i mindre grad på kilestrækningen.

Længden af den 2-sporede frafart (inkl. kilestrækning) vurderes således ikke at have væsentlig betydning for trafikafviklingen (med de observerede trafikintensiteter). Derimod har længden betydning for muligheden for overhaling af langsomt kørende køretøjer og dermed bilisternes fremkommelighed og serviceniveau.

Afhængig af mængden af tung trafik skønnes det, at længden af den 2-sporede frafart med fordel bør være minimum 100-150 m, og at kilestrækningens længde ligeledes bør være minimum 100-150 m. Hermed sikres god fremkommelighed og tilstrækkelig tid til, at en sikker flettemanøvre kan gennemføres. I særlige tilfælde kan den 2 sporede frafart etableres med en kortere længde (fx 75-100 m) uden at frafartens kapacitet påvirkes nævneværdigt. Bilisternes serviceniveau og mulighed for at overhale reduceres dog ved en kortere frafartsstrækning

Hvad søger du?

Søg