Designudvikling af tekst og symboler på vejbane

af Lene Herrstedt

Indledning

I de nordiske lande Sverige, Norge, Finland og Danmark anvendes i varierende omfang tekster og symboler på vejbane som supplement til informationen på vejtavler. I den forbindelse har man konstateret et behov for designudvikling af udvalgte symboler med henblik på at opnå en bedre læsbarhed.

På den baggrund besluttede Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr (NMF) i efteråret 2014 at igangsætte et fælles nordisk udviklingsprojekt baseret på gennemførelse af en række læsbarhedstests.

Formål

Udviklingsprojektet inkluderer følgende typer af kørebanesymboler:

 • Trekantssymbol (vigepligt)
 • Hastighedssymboler
 • Rundkørselspile
 • Rutenumre (kombinationer af tal og bogstaver)
 • Kompasretninger
 • Centrumsymbol
 • Teksten ”Skole”

Formålet med projektet er at belyse følgende spørgsmål:

 • Hvor store skal kørebanesymbolerne være i relation til hastigheden? Informationen på kørebanen skal være tydelig læsbar for bilisterne på tilstrækkelig afstand, så bilisten har tid til at læse informationen og agere på den.  
 • Hvordan skal flere rutenumre for samme køreretning placeres i forhold til hinanden?
 • Skal information om kompasretning placeres før eller efter rutenumre?
 • Skal information om kompasretning skrives fuldt ud som hele ord eller kan der anvendes forkortelser?
 • Hvor ofte skal information på vejbanen vises på strækningen frem mod en vejforgrening?
 • Hvordan skal kørebanesymboler placeres i forhold til vejtavler? Det er vigtigt, at informationen på vejbanen placeres således, at den IKKE kommer til at konkurrere med informationen på vejtavlerne. Information på vejbane skal fungere som en ”supplerende gentagelse” og gives på et sted og et tidspunkt, hvor bilisten ikke er optaget af anden informationsindhentning.

 

Til besvarelse af de fire første spørgsmål gennemføres først en pilottest efterfulgt af en hovedtest for læsbarhed tilpasset forskellige hastighedsniveauer.

De to sidste spørgsmål undersøges ved udførelse af forsøg i rigtig trafik

Pilottest – indledende læsbarhedstest

Indledningsvis gennemføres en pilottest i dagslys med det formål at finde frem til dimensionerne på de varianter af symboler, der skal indgå i hovedtesten for læsbarhed tilpasset forskellige hastighedsniveauer.

Hvert symbol fremstilles derfor i et passende antal forskellige dimensioner. Disse forskellige varianter udlægges på forsøgsbane og afprøves indledningsvis mht. læsbarhed i forskellige afstande. På den baggrund kan der på kvalificeret vis udvælges et begrænset antal designvarianter til brug i den følgende hovedtest.  

Hovedtest – læsbarhed tilpasset forskellige hastighedsniveauer

På baggrund af resultaterne af pilottesten gennemføres et feltstudium med hensyn til læsbarhed i dagslys for et begrænset antal designvarianter af udvalgte kørebanesymboler samt for et begrænset antal kombinationer for organisering af udvalgte symboler.

Forsøg i vejforgreningsanlæg med rigtig trafik

Med baggrund i resultaterne fra pilottest og hovedtest udføres forsøg med udlægning af vejvisningsinformation på vejbane i forskellige vejforgreningsanlæg. Forsøgene forventes gennemført i et eller i flere nordiske lande.

Hvad søger du?

Søg