Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

af Thomas Skallebæk Buch og Poul Greibe

Sammenfatning og konklusion

Nærværende rapport præsenterer en undersøgelse af cykelstier med hensyn til sammenhængen mellem stibredder og adfærd samt kapacitet. Undersøgelsen er finansieret af Cykelpuljen.

Baggrunden for projektet er, at cykeltrafikken er voksende, ligesom antallet af specialcykler stiger. Samtidig er der en samfundsmæssig interesse i at fremme cykeltrafikken. I Danmark er de anbefalede værdier for cykelstiers kapacitet baseret på ældre studier fra 1940’erne, og såvel danske som internationale studier giver meget forskellige bud på cykelstibredder, gennemsnitshastigheder og kapacitet. En del af forklaringen er forskelle på cyklistadfærd og cykeldesign mellem lande, men metodiske valg spiller også ind.

Projektets hovedformål er derfor at bidrage med ny viden om effekten af cykelstiers bredde på køreadfærd, fremkommelighed og kapacitet. Det ønskes at udmønte denne viden i vejledende dimensioner for cykelstier afhængig af cykeltrafikkens størrelse og sammensætning samt den ønskede fremkommelighed for cyklisterne.

Metode

I forbindelse med projektet er empiriske data fra 8 enkeltrettede cykelstistrækninger langs vej i byområde anvendt. Data er indsamlet ved videoregistrering i to målesnit (ca. 20 meters afstand), hvor stitrafikanternes hastighed måles mellem de to målesnit, og stitrafikanternes sideværtsplacering måles i det ene målesnit.

De 8 lokaliteter er valgt på baggrund af flere kriterier, hvoraf de vigtigste er: store cykeltrafikmængder, kantstensadskillelse til såvel vej som fortov og ubrudt stiforløb såvel før som efter registreringssted. Af hensyn til krav om størst mulige trafikmængder, er stitrafikken registreret i myldretiden, og lokaliteterne er alle fundet i det centrale København og Frederiksberg. Lokaliteterne adskiller sig ved at have forskellige stibredder (1,85-2,85 meter (ekskl. kantsten)) ligesom anvendelsen af vejarealet på den anden side af kantstenen er forskellig (kørebane eller parkering).

Data er indsamlet i sommeren 2013. I alt er der registreret 8.925 stitrafikanter fordelt på 900-1.300 pr. lokalitet. Cyklisterne er fordelt på typer: almindelige cykler (stort set alle typer af 2-hjulede cykler), specialcykler (3-hjulede ladcykler og cykler med 2-hjulet anhænger), knallerter og andet.

Stitrafikanter betegnes som fritkørende, hvis tidsafstanden til nærmeste forankørende såvel som bagvedkørende stitrafikant er minimum 2 sekunder. Kører stitrafikanten ved siden af en anden trafikant og har overlap ved passage af målesnittet (overhaling eller følgeskab) registreres dette, og stitrafikantens position nummereres med lavest nummer for den trafikant, der er tættest på fortovet. Kun i få tilfælde og kun på de fire bredeste stier, er der registreret en stitrafikant i position 3.

Resultater

Langt hovedparten (ca. 98 %) af undersøgelsens stitrafikanter er almindelige cykler, mens specialcykler udgør 1,5 %. Ligeledes er ca. 98 % af cyklisterne voksne, mens børn såvel som ældre hver udgør omkring 1 %. Der er en lille overvægt af kvinder.

Sideværtsplacering

Undersøgelsen viser, at den del af stiarealet, som cyklisterne anvender, er mindre, hvis der er parkerede biler langs cykelstien i stedet for kørebane. Betydningen kan variere afhængig af, hvor tæt en bil holder på cykelstien, men den effektive stibredde reduceres med 10-15 centimeter i tilfælde af parkerede køretøjer langs cykelstien. Hvor resultater sammenholdes med stibredde anvendes derfor den effektive stibredde, hvor bredden er reduceret med 12 centimeter i tilfælde af parkerede køretøjer langs sti.

For almindelige cykler findes en lineær sammenhæng mellem afstand til fortov og stibredde, når de er placeret i position 1 og position 2. Øges stibredden med 10 centimeter placerer cyklisten i position 1 sig 1,8 centimer længere fra fortovet, mens sideværtsafstanden mellem cyklister med overlap øges med 2,7 centimeter. Spredningen øges ligeledes i takt med øget stibredde.

Fritkørende cyklister holder generelt til højre på stien, men de holder en større afstand til fortovet end cyklister i position 1. Der synes at være en tendens til større afstande til fortovet på de bredeste stier, men der er ikke en lineær sammenhæng.

Udnyttelsen af stibredden stiger ved øgede trafikmængder. Ved lav trafikintensitet placerer op mod 90 % sig i spor 1, mens det kun er lidt over halvdelen ved de største trafikmængder (mere end 12 cykler pr. 10 sekunder). Sporene er smallere og mere veldefinerede på undersøgelsens smalleste stier, hvor der kun er 2 spor. De tre lokaliteter med stibredde på omkring 2,5 meter fungerer primært som 2- sporede selv under stor trafikintensitet, mens den bredeste sti (2,85 meter) ikke er observeret ved tilstrækkeligt store trafikmængder til at vurdere, om den har 2 eller 3 spor.

Hastighed

Gennemsnitshastigheden for almindelige cykler i undersøgelsen er 21,7 km/t (20,2-23,7km/t afhængig af lokalitet). Langt de fleste kører mellem 17 og 27 km/t. Der er en tendens til, at cyklisterne placerer sig tættere på fortovet, jo langsommere de kører, hvilket også ses for fritkørende. Desuden synes der at være en tendens til højere hastigheder ved øgede stibredder, men sammenhængen er ikke entydig.

Almindelige cykler i position 1 kører 3,2-4,8 km/t langsommere end cykler i position 2. Fritkørende kører i gennemsnit med en hastighed, der ligger mellem disse, og spredningen er større. Kvinder kører generelt langsommere end mænd. Blandt fritkørende er forskellen 2,7-4,5 km/t afhængig af strækning, og for alle strækninger ses den mindste spredning blandt kvinder. Dette kunne tyde på, at der blandt de hurtige cyklister er en overvægt af mænd. For hver strækning ses et mere ensartet hastighedsniveau ved større trafikintensiteter, men der er ikke observeret så store trafikmængder, at der opstår et egentlig sammenbrud med lav hastighed til følge. Fremkommeligheden synes at være 5-10 % højere på en 2-sporet sti med en bredde på 2,75 meter sammenlignet med en sti med en bredde på 1,75 meter.

Kapacitet

Det maksimale observerede flow (maks-flow) synes at stige ved forøgelse af effektiv stibredde, men stibredden synes kun at have lille betydning. Kapaciteten for en 2,0 meter bred sti (ekskl. kantsten) er ca. 3.000 cykler pr. time, hvilket er mere end de 2.000 cykler pr. time i vejreglerne, men væsentligt mindre end vurderingerne i andre studier (typisk 4-7.000 cykler pr. time). En 2,5 meter bred sti vurderes at have en lidt større kapacitet på 3.250 cykler pr. time. For en 2-sporet sti må det antages, at hvert spor kan afvikle ca. 1.500 cykler pr. time. Dermed vil en 3- sporet sti forventelig kunne afvikle ca. 4.500 cykler/time.

Specialcykler

Ligesom for almindelige cykler holder specialcykler mere til højre, når de ligger i position 1 ved overlap end, når de er fritkørende. Der er en tendens til, at specialcykler vælger en større afstand til fortovet, når stibredden øges. Specialcyklerne optager ca. 10-20 centimer mere af stibredden end almindelige cykler. I gennemsnit kører specialcyklerne med væsentligt lavere hastigheder end almindelige cykler, 16,3 km/t mod 21,7 km/t. Tilstedeværelsen af specialcykler synes at påvirke flowet i spor 2, idet almindelige cykler i position 2 synes at have en lavere hastighed, når de har overlap med en specialcykel i position 1 frem for en almindelig cykel. Specialcykler nedsætter hastigheden blandt almindelige cykler på de smalle stier ved både høj og lav trafikintensitet. En specialcykel synes at nedsætte maksflow med 3-4 almindelige cykler, men dens headway i spor 1 svarer til 1,2 gange en almindelig cykel.

Cykelstibredder

På baggrund af undersøgelsens data gives følgende bud på mål for stibredder for en 2-sporet cykelsti:

  • Minimum (ingen/få specialcykler): 1,65 meter (ekskl. kantsten)
  • Minimum (plads til specialcykler): 1,80 meter (ekskl. kantsten)
  • Anbefalet bredde (højere serviceniveau): 2,10 meter (ekskl. kantsten)

Bredderne er stort set på niveau med vejreglernes anbefalinger på minimum 1,70 meter (kun ved kortere forløb) og anbefalet 2,20 meter. Parkerede biler langs stien medfører et nødvendigt tillæg på 10-15 centimeter.

Minimumsbredden for en 3-sporet cykelsti forventes at være 2,90 meter (ekskl. kantsten). På en lidt smallere sti kan tre cykler godt køre ved siden af hinanden, men det forventes ikke, at stien vil fungere som en reel 3-sporet sti. Tillægget for et yderligere spor på cykelstien forventes at være ca. 1,10 meter. Dette er i den højere ende sammenlignet med andre studier.

Hvad søger du?

Søg