Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

af Mette Fynbo og Søren Underlien Jensen

Afrunding

En konsekvens af Kommunalreformen er flere og mere trafikerede kommuneveje – og flere ulykker på kommuneveje. Trafiksikkerhedsplanen skal ses i dette lys. Planen findes på www.odense.dk.

Målet i Odense er et 40 procent fald i dræbte og alvorlige skader frem mod 2012. Det er et ambitiøst mål. Med så kort en tidshorisont er det nødvendigt at tage stilling og vælge de tiltag, der skal implementeres. Det koster 15 mio. kr. pr. år for at nå målet i Odense, hvilket er 50 procent mere end i den tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2002. Til gengæld er omfanget af forebyggede dræbte og alvorlige skader og de deraf følgende sparede ulykkesomkostninger også langt højere. Endelig stimulerer flere tiltag til mere gang og cykling, hvilket understøtter Odense Kommunes nye sundhedspolitik – og forbedrer sundheden og giver flere leveår.

 

Der kan være flere gode grunde til at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan. I Odense har det hele tiden været intensionen at revidere den hidtidige plan for på behørig vis at gøre brug af ny viden og nye erfaringer. Kommunalreformen har også nødvendiggjort en nyorientering af Odense Kommunes trafiksikkerhedsarbejde. De trafikerede og ganske ulykkesbelastede tidligere amtsveje, nu kommuneveje, kræver en noget anderledes indsats end på kommunens øvrige veje. Sortpletarbejde og en vejteknisk indsats på veje med højt hastighedsniveau har nu større fokus. Kampagnesiden har også fået et løft med øget fokus på styrthjelme og sikkerhedssele. ”Bløde pakker” som skolevejsprojekter og trafiksanering er nogenlunde uændret i omfang. 

Hvad søger du?

Søg