Ulykkesanalyse Østjyske Motorvej M60 km 163-185

af Puk Kristine Andersson

Sammenfatning

Dette notat indeholder en analyse af ulykker sket på M60 (Østjyske Motorvej), strækningen mellem MVX Aarhus Syd og MVX Aarhus Nord. Strækningen løber fra km 163 i syd på M60 til km 185 i nord på M70 (Nordjyske Motorvej).

Analysen dækker:

 • Ulykker sket på selve motorvejsstrækningen
 • Ulykker sket på ramper, herunder ramper til sideanlæg, tilslutningsanlæg samt forbindelsesramper i relation til motorvejskryds
 • Ulykker sket i rampekryds

 

Ulykker sket på sideanlæg/rasteplads indgår ikke i analysen – alene ramper til/fra.

Der er fire tilslutningsanlæg beliggende på analysestrækningen;

 • TSA50 Hørning
 • TSA49 Århus S
 • TSA47 Tilst
 • TSA46 Hinnerup

 

Desuden tre motorvejskryds;

 • MVX Aarhus Syd
 • MVX Aarhus Vest
 • MVX Aarhus Nord

 

Yderligere ét tilslutningsanlæg indgår som en del af analysestrækningen, nemlig:

 • TSA1 Hesselager V på M61 (Århus Syd Motorvejen).

 

Ulykkesanalysen dækker 5-årsperioden fra 01.01.2017 til 31.12.2021.

Analysen er baseret på politiregistrerede personskadeulykker, materielskadeulykker og ekstrauheld registreret i vejman.

Analysen består af en beskrivelse af ulykkesudviklingen på analysestrækningen samt en overordnet karakteristik af analysestrækningens ulykker. Der ses nærmere på stedfæstelsen af ulykker på de enkelte typer af vejdele; motorvejsstrækning, forbindelsesramper til de tre motorvejskryds samt de fem tilslutningsanlæg. I tilknytning til ulykker i tilslutningsanlæggene, dvs. rampekryds og til- og frakørselsramper, er der udarbejdet kollisionsdiagrammer. Endelig sættes der fokus på bagendekollisioner, eneulykker og personskadeulykker.

I det følgende listes en række af analysens væsentligste resultater og øvrige hovedtal i punktform.

 

Analysens væsentligste resultater

Alle ulykker på analysestrækningen

 • I 5-års perioden er der samlet set registreret 415 ulykker på analysestrækningen, heraf 38 personskadeulykker (9%), 253 materielskadeulykker (61%) og 124 ekstrauheld (30%). Andelen af ekstrauheld på analysestrækningen synes at udgøre en relativ lav andel og materielskadeulykker en relativ høj andel af det samlede antal ulykker, end hvad man umiddelbart kunne forvente. Dette skyldes registreringspraksis hos Østjyllands Politi.
 • 3 blev dræbt, 29 kom alvorligt til skade, mens 10 personer kom let til skade.
 • Ses alene på person- og materielskadeulykker har ulykkesudviklingen været stigende i perioden fra 2017 til 2019. Der sker et fald i 2020 – som følge af covid19 pandemien – hvorefter antallet af person- og materielskadeulykker stiger i 2021 svarende til niveauet i 2019. Antallet af ekstrauheld har været faldende i 5-årsperioden og usædvanligt lavt i 2020 og 2021.
 • Antallet af dræbte og tilskadekomne har været nogenlunde jævnt fra 2017 til 2019, falder i 2020, og stiger igen i 2021 til det højeste antal i 5-årsperioden, hvilket primært skyldes en stigning i 2021.
 • Andelen af ulykker er størst i nord-, nordvest- og nordøstgående køreretning (56%), set ift. syd-, sydøst og sydvestgående retning (42%). De resterende 2% af ulykkerne er stedfæstet i øst hhv. vestgående køreretning.
 • Ulykkerne sker primært på selve motorvejsstrækningen. Således er 82% af ulykkerne stedfæstet på selve motorvejsstrækningen (M60-M70, vejdel 0), 9% sker på forbindelsesramper til motorvejskryds (MVX), 6% i rampekryds og 3% på til- eller frakørselsramper fra/til rampekryds eller sideanlæg.
 • 30% af alle ulykker sker om eftermiddagen kl. 15-18. 24% sker i morgenmyldretiden kl. 6-9. Skelnes mellem køreretninger er andelen af ulykker specielt i eftermiddagsmyldretiden markant højere i nordgående køreretning (38%) – set ift. sydgående retning (20%).
 • 83% af ulykkerne sker på hverdage, de resterende 17% er fordelt over weekenden. Tirsdag er den af ugens dage, hvor andelen af ulykker er størst (19%).
 • 71% af ulykkerne er sket i hovedsituation 1 og er således mellem ligeudkørende på samme vej og med samme kurs, fx bagendekollisioner eller vognbaneskift. 22% af alle ulykker er sket i hovedsituation 0 og er således eneulykker.

 

Ulykkesophobninger

Der ses primært ulykkesophobninger omkring:

MVX Aarhus Syd

Nordgående frem mod/ved forgreningen og desuden sydgående umiddelbart efter M61 tilslutning til M60. Der er tale om et ulykkesbillede som ofte ses i forgreninger på motorvejsnettet generelt, hvor der typisk sker et stort antal ulykker sidst på spærrefladen og de efterfølgende 100 m. I forbindelse med den kommende udvidelse af M60 skal man være opmærksom på problematikken, så ulykkesproblemet i forgreningen ikke forværres som følge af flere sene vognbaneskift. Der er sket ulykker på begge forbindelsesramper; eneulykker (ej kurve), ulykker ifm. overhaling, vognbaneskift/udfletning samt bagendekollisioner.

MVX Aarhus Vest

Primært på motorvejsstrækningen i nordgående køreretning, men tillige på forbindelsesramper. På ramperne er der primært tale om eneulykker i/efter kurver. Relevante forbedringer af kurverne i motorvejskrydset bør overvejes.

TSA1 Hesselager V

Det vestlige rampekryds. Der er primært tale om venstresving fra rampe ud foran mod- og medkørende. Ændring af krydstypen bør overvejes.

TSA50 Hørning

Det vestlige rampekryds og på motorvejsstrækningen syd for tilslutningsanlægget i sydgående køreretning. Primært svingning fra rampe ud foran mod- eller medkørende. Ændring af krydstypen bør overvejes.

TSA47 Tilst

Begge rampekryds er stærkt ulykkesbelastet. I det østlige rampekryds er der flere rødkørsler blandt trafikanter på Viborgvej, måske som følge af at trafikanterne kører for hurtigt – og/eller ikke erkender det røde lys? Umiddelbart syd for tilslutningsanlægget i nordgående retning ses ligeledes ulykkesophobning.

TSA46 Hinnerup og MVX Aarhus Nord

Motorvejsstrækningen frem mod forgreningen i nordgående retning, omkring hele anlægget i sydgående køreretning samt på tre af de fire forbindelsesramper. På ramperne er der primært tale om eneulykker i/efter kurver. Skarpe kurver på forbindelsesrampe 70-4 og 60-6A ser ud til at være det primære ulykkesproblem i MVX Aarhus Nord.

 

Bagendekollisioner

 • Bagendekollisioner udgør 52% af de 415 ulykker. Dræbte og tilskadekomne i bagendekollisioner udgør ligeledes 52% af samtlige dræbte og tilskadekomne på analysestrækningen.
 • Bagendekollisionerne er kendetegnet ved primært at ske i myldretiden (kl. 6-9, kl. 15-18) og dermed ofte i tæt trafik, i tilknytning til kødannelser, stop i trafikken o. lign.
 • Hastighedsniveauet blandt part 1-køretøjer, dvs. køretøjer der påkører et andet køretøj bagfra, er markant højere end for de øvrige parter i bagendekollisionerne. Således er det gennemsnitlige hastighedsniveau blandt part 1-køretøjer på 76 km/h, mens tilsvarende gennemsnit er på 43 km/h for de øvrige parter.

 

Eneulykker

 • Eneulykker på lige vej/i kryds udgør 15% af alle ulykker, mens eneulykker i/efter en højre- eller venstresvingende kurve udgør 7,5%. Tilskadekomne i eneulykker udgør 36% af det samlede antal dræbte og tilskadekomne på analysestrækningen.
 • 37% af alle eneulykker sker i weekenden. Eneulykkerne er spredt over døgnet. Sammenholdt med øvrige hovedsituationer sker eneulykkerne i højere grad i aften – og nattetimerne. I dagtimerne sker eneulykkerne primært midt på dagen mellem kl. 12-15, hvor trafiktætheden er lavest.
 • Eneulykkerne er især kendetegnet ved at føreren på en eller anden vis mister herredømmet over køretøjet fx ifm. udskridning, kørsel i en kurve eller ifm. glat/vådt føre, vand på kørebanen eller hjulpar i rabat. Desuden ildebefindende tilstand, spiritus- eller narkopåvirkning. Hastighedsniveauet er noget højere blandt køretøjer involveret i eneulykker set ift. ulykker i øvrige ulykkessituationer. Desuden er andelen af unge førere markant højere i tilknytning til eneulykker.

 

Personskadeulykker

 • Blandt de 38 personskadeulykker sker 68% på selve motorvejsstrækningen, 16% på forbindelsesramper til MVX og 16% i tilknytning i rampekryds eller på til-/frakørselsramper.
 • 47% af personskadeulykkerne er bagendekollisioner, alle stedfæstet på selve motorvejsstrækningen. Mere end halvdelen af de dræbte og tilskadekomne kommer til skade i bagendekollisioner.
 • 36% af personskadeulykkerne er eneulykker, mens de resterende 17% af personskadeulykkerne sker ifm. venstresving ud foran modkørende i rampekryds, påkørsel af parkeret køretøj eller vognbaneskift/udfletning.
 • De tre dræbte personer blev dræbt i hver sin ulykke – og i alle tre dødsulykker var der mindst ét tungt køretøj involveret.
 • Blandt de tre dræbte er én trafikant dræbt i et rampekryds (påkørsel af parkeret køretøj), to på motorvejsstrækning (bagendekollisioner).

 

Set i forhold til ulykker med materielskade, herunder ekstrauheld, findes, at:

 • Andelen af køretøjer, der holder stille (0 km/t), er lidt højere i personskadeulykker
 • Førere ældre end 55 år udgør en større andel i personskadeulykker
 • Spritulykker og narkopåvirkede førere peger på at udgøre en større andel – tallene er dog små.

Hvad søger du?

Søg