Minimumsafstand mellem cykler og overhalende motorkøretøjer

af Søren Underlien Jensen

Sammenfatning

Nærværende notat er en international undersøgelse af erfaringer med lovkrav om minimumsafstand mellem cykler og overhalende motorkøretøjer. Med minimumsafstand menes den mindste sideværtsafstand, der lovmæssigt må være mellem en cyklist og et overhalende motorkøretøj. Med overhalingsafstand menes, den sideværtsafstand der faktisk er mellem cykel og overhalende motorkøretøj, når dette passerer cyklisten.

Screening af europæiske lande

En screening af færdselslove i EU viser, at afstandskravet i gennemsnit er 1,25 m i byer og på veje med en lav hastighedsgrænse, og i gennemsnit 1,50 m på landet og på veje med en høj hastighedsgrænse.

Det gennemsnitlige bødeforlæg er ca. 1.000 DKK i landene med et minimumsafstandskrav. I nogle lande sanktioneres også med klip i kørekortet, typisk 2-3 klip i kørekortet med 10-12 mulige klip.

Erfaringer med lovkrav om minimumsafstand

I 11 af de 31 undersøgte europæiske lande findes der et lovkrav om minimumsafstand, når motorkøretøjer overhaler cyklister. Desuden findes der i Storbritannien og på Cypern en vejledende minimumsafstand i færdselsloven, mens der i Irland ikke findes en minimumsafstand i færdselsloven, men det er tilladt at opsætte tavler, der viser en minimumsafstand. Der er nogle særlige forhold i relation til lovkravene:

 • I nogle lande er den lovkrævede minimumsafstand afhængig af zone (by- eller landzone) eller hastighedsbegrænsning.
 • I nogle lande gælder lovkravet ikke, hvis der er cykelsti eller -bane langs med vejen.
 • I Tyskland gælder lovkravet ikke i og nær ved kryds.
 • I nogle lande er det tilladt at krydse fuldt optrukne spærrelinjer for at overholde afstandskravet.
 • I nogle lande skal der udføres fuldt vognbaneskift for at overhale en cykel, hvis vejen har mere end én vognbane i køreretningen.

 

Det første lovkrav om minimumsafstand trådte i kraft i 1975 i Belgien. I de andre lande er lovkravene typisk trådt i kraft inden for de seneste 5 år, dog trådte lovkrav i kraft i 2003 i Frankrig og Spanien.

Der er udført en række studier i landene i relation til afstande mellem cykel og overhalende motorkøretøj, dog er der ikke udført studier i flere af landene. Hovedparten af studierne omhandler målinger af overhalingsafstande. Kun to studier er egentlige evalueringer. I Tyskland har lovkravet ikke haft en mærkbar virkning på overhalingsafstande. I Skotland har tavler, der angiver en minimumsafstand, reduceret omfanget af farlige, små overhalingsafstande markant.

I flere lande håndhæver politiet ikke lovkrav om minimumsafstand. I lande, hvor politiet udfører en kontrolindsats, så udføres den oftest, som en visuel kontrol evt. med brug af videooptagelse og med vidneerklæringer. Forud for den visuelle kontrol har politiet evt. målt vejen op. I nogle lande kan anmeldelser fra trafikanter (oftest cyklister) føre til bødeforlæg for overtrædelse af lovkravet om minimumsafstand, hvis anmeldelsen indeholder tilstrækkelig dokumentation (fx vidner og videooptagelser) for lovovertrædelsen.

Kun i Storbritannien er der klarhed over, hvor stor en andel af trafikanterne der ved noget om minimumsafstanden – og her var det kun 25-30 %, som var klar over den vejledende minimumsafstand. Det er uklart, hvor stor en andel af trafikanterne i andre lande, der faktisk kender til den lovkrævede minimumsafstand. Denne andel varierer formentligt ganske betydeligt, da omfanget af kampagner og medieomtale om minimumsafstand er meget forskelligt fra land til land.

I de fleste lande indgår/nævnes minimumsafstanden ikke i køreuddannelsen.

Der findes ikke ”håndfaste erfaringer” om, hvordan lovkravene virker på forskellige typer af veje eller ved forskellige hastighedsgrænser. Der er kun indmeldt få personlige erfaringer på dette område fra kontaktpersoner, der var rettet henvendelse til i 14 europæiske lande.

I nogle lande er det tilladt/muligt at opsætte oplysningstavler, der angiver den lovkrævede minimumsafstand. I nogle lande er sådanne oplysningstavler opsat i et større omfang. Der er derimod kun opsat få tavler om overhalingsforbud, som følge af lovkravene – og de er primært opsat i Tyskland.

Litteraturstudie

Litteraturstudiet viser, at ulykkesforekomsten ved motorkøretøjers overhaling af cyklister er betydelig. Cyklister bliver mere og mere utrygge og ukomfortable, jo mindre overhalingsafstanden er. Nogle studier tyder på, at bilister med negative opfattelser af cyklister overhaler med en kortere afstand til cyklister. Det kan være en af baggrundene for, at tavler og kampagner med formålet at opfatte cyklister mere positivt og/eller give dem mere plads tilsyneladende eller faktisk ser ud til at øge overhalingsafstandene.

Evalueringer af lovkrav om overhalingsminimumsafstand tyder på, at de ikke eller kun i meget begrænset udstrækning påvirker faktiske overhalingsafstande. Det store problem ved lovfæstede minimumsafstande er manglende eller stærkt begrænset politikontrol. Et andet problem kan være, at mange trafikanter ikke kender til lovkravet. Litteraturstudiet peger i retning af, at politiet har nemmere ved at kontrollere for ”farlige overhalinger” end for ”små overhalingsafstande”. Studiet peger også i retning af, at oplysningstavler med at ”give plads til cyklister” eller illustrere en minimumsafstand ved overhaling faktisk øger afstanden mellem motorkøretøj og cykel ved overhaling. Det er uvist, om kampagner i massemedier har en selvstændig indvirkning på overhalingsafstande.

Litteraturstudiet peger i retning af, at flere forhold påvirker overhalingsafstanden på 2-sporede veje uden cykelstier:

 • Den gennemsnitlige overhalingsafstand øges med stigende vejbredde. Der ses en øgning på ca. 20-25 cm for hver meter vejen bliver bredere.
 • Overhalingsafstanden er mindre i kurver end på lige strækninger.
 • Den gennemsnitlige overhalingsafstand er omtrent den samme, når der er en ca. 1,5 m bred kant- eller cykelbane, end når denne bane ikke forefindes. Men overhalingsafstande under 1,0 m fjernes stort set, når brede kant- eller cykelbaner forefindes. Den gennemsnitlige overhalingsafstand påvirkes af bredden af kant- og cykelbaner.
 • Afmærkning af midtlinje eller fræsede rulleriller i vejmidte reducerer den gennemsnitlige overhalingsafstand.
 • Modkørende biltrafik reducerer den gennemsnitlige overhalingsafstand markant. Overhalingsafstanden falder med stigende årsdøgntrafik på vejen – alt andet lige.
 • Parkering i vejsiden reducerer overhalingsafstanden lidt.
 • Overhalingsafstanden stiger med ca. 7 cm, når hastighedsbegrænsningen stiger med 10 km/t – alt andet lige.
 • Busser overhaler cyklister med en mindre afstand end andre køretøjstyper.
 • Cyklistens køn, beklædning, hastighed, hjelmbenyttelse og reflekser har en begrænset (i størrelsesordenen 10 cm) indvirkning på overhalingsafstande.
 • Cyklister, der cykler ved siden af hinanden, overhales med en markant mindre afstand end cyklister i én række. Cyklister i en gruppe i én række overhales med en større afstand end en enkelt cyklist.
 • Cyklister, der cykler tæt på kantstenen, overhales med en større afstand end cyklister, der cykler længere væk fra kantstenen.

Hvad søger du?

Søg