Udeladte signaler i Viborg

af Søren Underlien Jensen

Introduktion

Baggrunden for forsøget var, at flere vejbestyrelser i overensstemmelse med mulighederne i vejreglerne, men ikke i overensstemmelse med dagens praksis i Danmark, var begyndt at etablere signalregulering uden signaler på den fjerne side af krydset. Dette har været praksis i vore nabolande. At ændre praksis på dette område kan medføre uhensigtsmæssig trafikantadfærd med øget risiko for uheld eller kan føre til mere hensigtsmæssig adfærd med reduceret uheldsrisiko. Vejdirektoratet fandt det derfor nødvendigt at gennemføre en systematisk før-og efter undersøgelse af trafikanternes adfærd i forbindelse med fjernelse af de fjerne signaler i signalregulerede kryds. Viborg kommune tilbød at medvirke til denne analyse i forbindelse med en planlagt renovering af signalanlæggene på Indre Ringvej i Viborg. I løbet af efteråret og vinteren 2007 blev tre lyskryds på Indre Ringvej i Viborg ombygget. Det omhandler krydsene ved Gl. Skivevej, Kirkebækvej og Jegstrupvej. Ombygningerne bestod i, at signallanterner på den fjerne side af krydset enten blev taget ned eller vendt, således at signaler for motorkøretøjer og cyklister nu kun forefindes på den nære side af lyskrydset, se figur 1. Det er nu ikke længere muligt at se hovedsignaler, når man er ude i krydsene. Samtidig med udeladelse af signaler på den fjerne side blev stopstregerne i de tre kryds trukket tilbage både på kørebaner og cykelstier, så trafikanterne kunne se signalerne, når de holdt bag stopstregen ved stop for rødt. I de fleste tilfælde er tilbagetrækningen af stopstregen omkring 5 m, hvilket er stemmer overens med anbefalinger i vejreglerne, men nogle få gange er stopstregen trukket længere tilbage for, at bilisterne bedre kan se signalerne. I et fjerde kryds, Indre Ringvej – Holstebrovej, blev stopstregerne også trukket tilbage, mens der ikke blev foretaget ændringer af signallanterner. Før-og-efter analyser af krydsene ved Gl. Skivevej, Kirkebækvej og Holstebrovej har gjort det muligt at opgøre særskilte effekter af hhv. udeladelse af signaler og tilbagetrækning af stopstreger. De undersøgte kryds er alle 4-benede. Der er udført to undersøgelser i relation til ombygningerne dels om trafikantadfærd og dels om trafikanters holdninger.

Hvad søger du?

Søg