Kompakte toplanskryds – Del 2: Tavletyper og vejvisning

af Puk K. Andersson og Poul Viggo Greibe

Sammenfatning

Formål og baggrund

I foreliggende notat ses nærmere på, hvilke tavletyper der anvendes i relation til vejvisningen i en række kompakte toplanskryds. Det undersøges, hvorvidt der er kontinuitet i vejvisningen og brugen af tavler, dels i de enkelte anlæg, dels samlet set. Endvidere er det i forbindelse med de enkelte anlæg vurderet, om vejvisningen kan være medvirkende til vildledning af trafikanterne. Analysen skal ses i tilknytning til en ulykkesanalyse af 27 kompakte toplanskryds, som blev afrapporteret i foråret 2006.

Analysen af ulykkesbilledet i de forskellige krydstyper viste bl.a., at ulykker i forbindelse med U-vendinger primært forekommer de steder, hvor der er anlagt midterhelle. I analysen rejses spørgsmålet, om trafikanter der foretager U-vending på den overordnede vej, hvad enten de kommer fra hanken eller ej, uforskyldt eller bevidst, kan være kørt forkert ind i anlægget.

Resultater

En gennemgang af de analyserede kryds viser, at:

Vejvisningen på den overordnede vej som regel er entydig og let forståelig. I nogle tilfælde benyttes dog forholdsvis mange vejvisningsmål, hvilket kan komplicere forståelsen.

Vejvisningen på den underordnede vej er mere kompleks og forskelligartet. Den gennemgående problemstilling er vejvisningen opsat før 1. hank til mål via 2. hank. I nogle tilfælde er destinationer via 2. hank slet ikke angivet på vejvisningen før 1. hank. For trafikanter som ikke er lokalkendt, kan dette være vildledende. Det gælder specielt i de tilfælde, hvor anlægget er udformet således, at trafikanterne skal foretage omvejskørsel eller svingning fra den underordnede vej til hank modsat den ønskede køreretning på den overordnede vej. Dette forhold kombineret med dårlig vejvisning kan lede trafikanter fra den underordnede vej ind på den forkerte hank og være medvirkende til U-vendinger og eventuelt venstresving i hankekryds. Man bør derfor være særlig opmærksom på, at vejvisningen til 2. hank, opsat før første hank, er klar og entydig i specielt disse anlæg.

I seks af ti anlæg med ulykker i forbindelse med U-vending eller venstresving på den overordnede vej, kan det ikke udelukkes, at uklar vejvisning hhv. et bevidst valg af ’forkert’ hank kan være en mulig årsag til en række af de foretagne manøvrer. 

Hvad søger du?

Søg