Effektkatalog – Viden til bedre trafiksikkerhed

af Søren Underlien Jensen

Sammenfatning

Effektkataloget er udarbejdet som led i Vejdirektoratets Trafiksikkerhedsplan 2009-2012. Kataloget har til formål at effektivisere trafiksikkerhedsarbejdet og skærpe fokus om de mest effektive tiltag i kommuner og andre vejbestyrelser. Det kan således være relevant at rådføre sig med kataloget ved bl.a. udarbejdelse af trafiksikkerhedsplaner. Kataloget kan også bruges til at opgøre lønsomhed og effekt af tiltag på bestemte steder, altså det stedspecifikke trafiksikkerhedsarbejde.

Omfattende viden fra forskning om virkninger af trafiksikkerhedstiltag er samlet i kapitel 3, 4 og 5. Med virkning af tiltag menes den ændring i antallet af dræbte, tilskadekomne og uheld, der kan henføres til selve tiltaget. De angivne virkninger bygger i betydeligt omfang på publikationer fra Transportøkonomisk Institutt i Norge, men for en række tiltag er også viden fra andre publikationer anvendt. I beregninger af et konkret tiltags effekt på uheld og personskader gøres der brug af ny viden om regressionseffekten i Danmark. Denne viden er omtalt i bilag 1.

Til detaljerede konsekvensanalyser af trafiksikkerhedstiltag og andre vejprojekter indeholder Effektkataloget en anden central oplysning til vurdering af tiltagets lønsomhed, nemlig de gennemsnitlige uheldsomkostninger eller prisen pr. forebygget uheld. Denne pris er et centralt omdrejningspunkt for at få rettet fokus på de tiltag, der er særligt effektive til at forebygge dræbte og tilskadekomne. Med lønsomhed menes, hvor mange kroner tiltaget forebygger i uheldsomkostninger for hver krone, som tiltaget koster at gennemføre.

Effektkataloget indeholder også beregningsresultater for tiltagenes lønsomhed med basis i enhedspriser for anlægs- og driftsudgifter. Disse resultater beskriver, hvor mange uheld tiltaget skal forebygge, eller hvor mange uheld eller biler pr. døgn der skal være registreret på et sted for, at et tiltag opnår en vis lønsomhed.

I kapitel 6 er angivet tre måder, hvorpå Effektkataloget kan bruges. De tre måder, Systemtilgangen, Fix og færdig samt Beregn selv, har hver deres styrker og svagheder. Tilsammen kan de bidrage væsentligt i arbejdet med at sammensætte en vifte af tiltag i en trafiksikkerhedsplan og fordele budgettet på indsatsområder. Ligeledes kan de tre måder bidrage til at opgøre lønsomhed og effekt af tiltag på konkrete steder. Kapitel 6 beskriver også, hvordan man kan håndtere tiltag, der hhv. udelukker eller overlapper hinanden, både for et konkret sted og for et samlet vejnet.

Før man gør brug af de tre måder, er det vigtigt at udføre en uheldsanalyse, både på det overordnede plan, når der er tale om udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan, og i detaljen, når der skal findes en løsning for et givet sted. Uheldsanalyser, besigtigelser mv. skulle gerne pege på nogle konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemer. Med andre ord, find ud af, hvad problemerne er og peg herefter på relevante tiltag. Effektkataloget indeholder kun et udsnit af de tiltag, der normalt anvendes i trafiksikkerhedsarbejdet.

Tiltag med en høj lønsomhed er ikke altid realistiske at gennemføre, mens tiltag med lav lønsomhed sagtens kan være relevant at implementere af andre bevæggrunde end trafiksikkerheden. I kapitel 3, 4 og 5 er anført, at en del tiltag medfører ændringer i øvrige forhold såsom trafikafvikling, støj, utryghed, osv., hvilket man opfordres til at lade indgå i vurderingen af tiltagets udbredelse. Kapitel 6 angiver ligeledes flere forhold, der kan medvirke til, at tiltagets lønsomhed får en mindre betydning i prioriteringen.

Kapitel 7 giver et overblik af de 62 tiltag, der er behandlet i Effektkataloget. Den optimale effekt er beregnet for 34 tiltag. Med den optimale effekt menes det antal år, kryds eller km vej, hvor det er lønsomt at implementere tiltaget. For den optimale effekt er angivet en forventet reduktion i uheld og personskader pr. år. Bilag 2 indeholder en oversigt af tiltagenes optimale effekt.

Samlet set forventes, at de 34 tiltag, hvor den optimale effekt er beregnet, tilsammen kan forebygge omkring 160 dræbte og for 7 mia. kr. i uheldsomkostninger om året, når de er fuldt implementeret. Det tager ca. 30 år at implementere de 34 tiltag fuldt ud, samlet set. Udfører man en optimal indsats de næste 5 år, forventes det, at de 34 tiltag om fem år kan forebygge omkring 50 dræbte og for 2 mia. kr. i uheldsomkostninger set i forhold til situationen i 2004-06.

I kapitel 7 er tiltagene også sammensat i effektive pakker, hvilket kan gøre det nemmere at bevare det strategiske fokus. Tiltagene er sammensat under fire uheldsproblematiske hovedudfordringer, fire vejtekniske strategier og ét centralt organisatorisk indsatsområde.

Det er uden tvivl afgørende for udviklingen i trafiksikkerheden, at kommunerne og andre vejbestyrelserne får nedsat færdselssikkerhedsudvalg, lavet trafiksikkerhedsplaner, koordineret indsatsen, truffet aftaler om trafiksikkerhedsrevision og andre forhold, der kan bidrage til et velfungerende, planlagt, systematiseret og optimeret trafiksikkerhedsarbejde. Hvis ikke dette sker, vil implementeringen af vejtekniske tiltag og kampagner tage længere tid, være mindre effektiv og lønsom.

Hvad søger du?

Søg