Bremselængde, friktion og adfærd

af Poul Greibe

Sammenfatning

De anbefalede bremselængder i Vejreglerne er i hovedtræk baseret på ældre amerikanske erfaringer. For at kunne vurdere gyldigheden af de anbefalede bremselængder i forhold til nutidens køretøjer og bilister i Danmark, har Vejdirektoratet gennemført en undersøgelse der skal belyse bremseadfærd og bremselængder blandt almindelige bilister ved forskellige hastigheder.

Dette er gjort igennem et måleprogram hvor 22 testpersoner har gennemført bremsemanøvrer ved forskellige hastigheder (80, 110 og 130 km/t). Hovedparten af de benyttede testpersoner er fundet blandt almindelige bilister. Dog er 6 ud af de 22 testpersoner professionelle testkørere med stor erfaring i køretekniske manøvrer. To forskellige nyere personbiler med ABS bremser er benyttet som testbiler. Bremsemanøvrerne er gennemført på tør og våd vej på 3 teststrækninger med forskellige friktion. Hovedparten af de gennemførte manøvrer har været katastrofeopbremsninger, hvor testpersonen skulle bringe køretøjet til standsning hurtigst muligt. Derudover er der gennemført et mindre antal komfortopbremsninger, hvor testpersonen skulle bringe køretøjet til standsning på en komfortabel måde.

Hovedresultaterne fra måleprogrammet (i alt 172 katastrofeopbremsninger og 23 komfortopbremsninger) er gengivet herunder i punktform:

·            De almindelige testpersoner har generelt en længere bremselængde set i forhold til de professionelles testpersoner. Forskellen er dog meget individuel. Hovedparten af de almindelige testpersoner har en gennemsnitlig bremselængde der er 0-20% længere end de professionelle testpersoner. Enkelte almindelige testpersoner har dog en væsentlig længere bremselængde.

·            Størst forskel mellem de almindelige og de professionelle testpersoner ses på våd vejoverflade.

·            Generelt ses størst spredningen i bremselængden blandt de almindelige testpersoner ved høj hastighed samt i situationer på våd vejoverflade.

·            Jo flere gange de almindelige testpersoner har gennemført en katastrofeopbremsning, des bedre bliver de til at bremse. Forskellen mellem de almindelige og de professionelle testpersoner mindskes således efter 6-7 bremseforsøg.

·            Testpersonernes tryk på bremsepedalen under bremseforløbet viser, at de professionelle testpersoner har en langt hurtigere og generelt hårdere tryk på bremsepedalen set i forhold til de almindelige testpersoner.

·            Analyserne viser også, at køretøjets deceleration er uafhængig af bremsepedaltrykket så længde det blot overstiger 15-20 kg. Ved et mindre bremsepedaltryk reduceres decelerationen væsentligt.

·            De gennemsnitlige decelerationsværdier blandt de professionelle testpersoner ligger mellem 8,1-8,6 m/s2 på tør vej, og mellem 7,2 og 8,5 m/s2 på våd vej.

·            Der er tilsyneladende kun lille forskel mellem de to benyttede testbiler.

·            Bremselængden på tør vej er kun meget lidt afhængig af friktionen. På våd vej derimod, er bremselængden stigende ved lavere friktion.

·            Der findes en god sammenhæng mellem bremselængde på våd vej, friktion og udgangshastighed. Denne sammenhæng er beskrevet i en formel som er fastlagt ud fra regressionsanalyser.

·            Den gennemsnitlige deceleration under komfortopbremsningerne blev fundet til 3,2 m/s2

Det gennemførte måleprogram er baseret på 2 nyere testbiler med nye sommerdæk. For at vurdere hvilken betydning valg af køretøj og dæk har for den samlede bremselængde, er resultater fra andre relevante undersøgelser gennemgået. Afhængig af dækmærke, vinterdæk/sommerdæk, mønsterdybde, lastet/ulastet samt bilmærke, fås store individuelle forskelle i et køretøjs samlede bremseegenskaber. Især dækkenes tilstand (herunder mønsterdybde) har stor betydning for bremselængden på våd vej. Det vurderes, at et køretøj med dårlige bremseegenskaber vil have en bremselængde der er ca. 30-60% længere set i forhold til de benyttede testbiler i måleprogrammet.

Baseret på resultaterne fra måleprogrammet, og den indhentede viden om andre parametres betydning for bremselængden (valg af dæk, køretøj mm), er et sæt nye anbefalede bremselængder forsøgt fastlagt. Disse er baseret på ”værst tænkelige forhold”, dvs.

·   våd vejoverflade med dårlig friktion (friktion=0,4 – minimumskrav til veje i drift)

·   bilist med forsigtig bremseadfærd

·   køretøj med dårlige bremseegenskaber

De nye anbefalede bremselængderne er således baseret på beregnede bremselængder ved friktion på 0,4 for professionelle testpersoner i de benyttede testbiler. Hertil adderes et adfærdstillæg på 30% som skal afspejle en forsigtig bilist, og dertil adderes et køretøjstillæg på 45%, som skal afspejle et køretøj med dårlige bremseegenskaber. De nye anbefalede bremselængder er for hastighederne 80, 110 og 130 km/t vist i tabel 7.1. Bremselængderne vurderes noget ”forsigtigt bestemt”, med en god sikkerhedsmargen set i forhold til de personbiler og bilister der færdes på danske veje.

For hastigheder under 90 km/t er de nye anbefalede bremselængder næsten identisk med de nuværende i Vejreglerne. Ved større hastigheder, f.eks. 130 km/t, er de nye anbefalede bremslængder ca. 25% mindre end de nuværende (se figur 6.2 side 63). 

Hvad søger du?

Søg