Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

af Thomas Skallebæk Buch og Poul Greibe.

Sammenfatning

Introduktion

I de større danske byer er cykeltrafikken voksende, og det er et politisk mål, at den udvikling skal fortsætte. Ofte er det de signalregulerede kryds, der er flaskehalse på cykelstinettet, men stigninger i mængden af cykeltrafik vil give et større pres på de travleste cykelstier i myldretiden, og det kan gøre det nødvendigt at øge nogle stiers kapacitet. Samtidig er antallet af specialcykler voksende, og disse er kendetegnet ved andre dimensioner og anden køreadfærd, hvilket kan have betydning for cykelstiers kapacitet.

Trafitec har med støtte fra Cykelpuljen gennemført en undersøgelse, der skal belyse emnet. Nærværende notat er en kort sammenfatningsrapport. Der henvises til baggrundsrapporten (Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet (Trafitec, december 2014)) for yderligere information.

Formål

Projektets hovedformål er at belyse forhold omkring cykelstiers kapacitet, hastighed og adfærd baseret på nye data. Der er fokuseret på enkeltrettede stistrækninger langs vej, hvor cyklisters hastighed og sideværtsplacering på strækning er undersøgt. Med baggrund i disse data ønskes det at vurdere stiernes kapacitet i relation til stibredden. Ved speed-flow sammenhænge kan det vurderes, hvornår trafikmængderne på de enkelte stier begynder at have indflydelse på fremkommeligheden. For at belyse dette ses der på cyklisters adfærd i situationer med frit flow, tæt trafik og i forbindelse med overhalinger. Ligeledes vurderes det, hvordan specialcykler påvirker speed-flow sammenhænge.

Eksisterende viden

I tidligere undersøgelser fra ind- og udland er der fundet meget forskellige resultater, når spørgsmål om stibredder, hastigheder og kapacitet er blevet undersøgt for cykelstier. Dette hænger sammen med, at der er benyttet meget forskellige metoder, og der er nogle klare metodiske udfordringer

Den hyppigste udfordring er, at det ikke har været muligt at registrere cykeltrafikmængder, der kommer i nærheden af de undersøgte stiers kapacitetsgrænse, og at store trafikstrømme kun observeres i meget korte tidsintervaller.

En anden udfordring er definitionen af en cyklist fysiske dimensioner, og hvor meget frirum en cyklist skal have. Her inkluderes ofte en form for serviceniveau, der afhængig af valgte definition kan have endog meget betydning for den beregnede kapacitet. Yderligere påvirker cykeltype, stand og udstyr både gennemsnitshastighed og pladsoptag, og her kan der være betydelige forskelle mellem landene afhængig af cykelkulturen.

Resultaterne fra eksisterende undersøgelser er nedenfor angivet som det hyppigst fundne interval, mens tallene i parentes angiver det fulde interval fra de forskellige undersøgelser og forskellige landes standarder.

  • Bredde 2-sporet cykelsti: 2,0-2,2 meter (1,7-2,5 meter)
  • Bredde ekstra spor: 1,0 meter (0,8-1,2 meter)
  • Cyklisters gennemsnitlige hastighed: 17-20 km/t (10-25 km/t)
  • Kapacitet 2-sporet cykelsti: 4.000-7.000 cykler pr. time (2.000-10.000 cykler pr. time)

Hvad søger du?

Søg