Annullering af vejtavler – Internetbaseret spørgeundersøgelse

af Lene Herrstedt og Puk Kristine Andersson

Sammenfatning

I forbindelse med vejarbejder er det nødvendigt at regulere trafikken. Det indebærer ofte, at en eller flere vejtavler og/eller anden vejafmærkning skal annulleres midlertidigt, mens vejarbejdet udføres.

I praksis foretages annulleringer af vejtavler på mange forskellige måder. Erfaringerne fra en række eksempler i forbindelse med vejarbejder på motorveje og almindelige landeveje viser, at der ofte er tale om utilstrækkelig og tvetydig annullering.

Vejdirektoratets Trafikdivision har derfor som led i et udviklingsprojekt gennemført en internetbaseret spørgeundersøgelse med det formål at undersøge trafikanters forståelse af en række forskellige konkrete eksempler på annullerede vejtavler, og på den baggrund finde frem til nogle anbefalinger for, hvordan man bedst muligt udfører disse annulleringer.

Der blev indledningsvis udvalgt en række grundtyper af vejtavler:

  • Hastighedstavle C55
  • Portaltavle (med en 1500m-frakørseltavle)
  • Frakørselstavle (500m) på galge
  • Frakørselsvejviser
  • Diagramorienteringstavle (Rundkørselsdiagram)
  • Tabelvejviser
  • Vognbaneforløb E16-tavle

Ud fra fotomateriale af de valgte grundeksempler blev der udarbejdet en visningsserie med fotoeksempler af annullerede vejtavler med tilhørende spørgsmål, hvor der spørges ind til trafikanternes forståelse og prioriteringer af forskellige valg for annullering. Visningsserien indeholder i alt 23 visninger og 28 spørgsmål samt 6 baggrundsspørgsmål om alder, køn, kørekort, bopælsregion og farveblindhed.

Internettesten er udført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 18 år og derover med kørekort til personbil. Der er indhentet i alt 1001 besvarelser. 50% af respondenterne er mænd og 50% er kvinder. Alle har kørekort til personbil. 4% har oplyst, at de er rød/grøn farveblinde, mens 2% svarer, at de ikke ved, om de er farveblinde.

Resultaterne kan sammenfattes i følgende ti punkter:

Overstregningens stregtykkelse

Resultaterne tyder på, at de fleste trafikanter (over halvdelen) foretrækker en stregtykkelse svarende til ½ versalhøjde (Vejreglernes anbefalinger), både når det gælder frakørselstavler og de store diagramorienteringstavler.

En mindre andel (omkring 1/3) foretrækker en lidt tyndere overstregning af frakørselstavler og en lidt tykkere overstregning af de store diagramorienteringstavler. (Se svarresultater fra visningerne 1, 2, 3, 4 og 22).

Skal gul tavle vises oppe over vejen eller nede i vejniveau?

I forbindelse med annullering af frakørselstavler i portaler, svarer et stort flertal (80%) af respondenterne, at det er bedst, når den gule tavle placeres oppe på portalen frem for nede i vejniveau.

En lidt større andel (5 % flere) af respondenterne svarer rigtigt med hensyn til budskabets betydning, når den gule tavle er placeret oppe på portalen set i forhold til placering i vejniveau.

Uanset om den gule tavle er vist oppe eller nede, så svarer 85-87%, at budskabet er nemt eller meget nemt at forstå.  (Se visning 1, 7 og 8)

Resultaterne for annullering af frakørselstavler på galger i højre vejside viser samstemmende, at et stort flertal (79%) foretrækker den gule tavle vist oppe på galgen i stedet for nede i vejniveau, men at der ikke er problemer med forståelsen, når den gule tavle vises nede i vejniveau (Se visning 12 og 13).

Farver på overstregning

Overstregning af tavleinformation kan udføres i forskellige farver. Resultaterne viser, at respondenterne generelt (86-88%) foretrækker, at overstregning af tavler udføres i rød farve frem for orange eller gul.

Samtidig synes der at være en klart større andel blandt de rød/grønne farveblinde, som foretrækker den gule eller orange farve til overstregning af blå tavler (35%) og grønne tavler (40%) (se visning 15 og 21).

At så stor en andel af respondenterne foretrækker den røde farve kan muligvis hænge sammen med, at det er den farve trafikanterne er vant til at se. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvordan farverne fungerer i mørke.

Overstregningens form på rød/hvid tabelvejviser

I et enkelt eksempel er en overstregning vist i to alternative former: overstregning med kryds og overstregning med en vandret streg. I det viste eksempel (visning 10) er der ikke nogen klar forskel med hensyn til, om respondenterne foretrækker overstregningen af et vejvisningsmål udført med et kryds eller en vandret streg. Eksemplet er dog meget forenklet, og det kan ikke på baggrund af dette ene eksempel konkluderes, om det generelt er lige godt at overstrege med kryds og vandrette streger. 

Rampespærring

Resultaterne for de viste eksempler med annullering af rampefrakørselstavler viser, at der tilsyneladende ikke er problemer med at forstå budskabet om at rampen er spærret, uanset om der er en synlig fysisk spærring af rampen eller ej (se visning 14 og 23).

Gule pile

Over halvdelen af respondenterne foretrækker, at annullering af grøn tilkørselstavle til motorvej foretages ved overstregning af den grønne tavle og erstattes af en gul tavle ovenpå den overstregede grønne tavle. 

Kun knapt 1/3 foretrækker, at annulleringen i stedet for foretages ved at tilføje en gul pil på den grønne tavle (se visning 5 og 6).

Diagramorienteringstavle ved rundkørsel

Når hele diagramorienteringstavlen overstreges og erstattes med en gul tavle ved siden af, bliver forståelsen lidt bedre, sammenlignet med et alternativ, hvor kun dele af diagrammet annulleres og suppleres med en gul tavle.

Resultaterne viser også, at tilføjelse af en retningspil på den gule tavle forbedrer klarheden i budskabet og dermed øger forståelsen (se visningerne 16, 17 og 18).

Hastighedstavle C55

Det er kun cirka halvdelen af respondenterne, der forstår (eller ved), at den viste annullering af hastighedstavle C55 med 110 km/t på motorvej betyder, at det er den generelle hastighedsgrænse for motorveje på 130 km/t, der gælder (se visning 19).

Sporbortfald E16

Annullering af E16 tavlen (sporudvidelse) forstås af knapt ¾ af respondenterne. Der er således hele 25 %, der tilsyneladende ikke forstår eller misforstår budskabet. (se visning 20).

Generelt på tværs af de viste eksempler

Ved annullering af vejtavler synes trafikanterne at foretrække ”hele” annulleringer suppleret med gule tavler, der giver en samlet aktuelt gældende information i stedet for diverse ”lappeløsninger”, hvor kun dele af informationen på tavlerne overstreges eller erstattes med påklistrede pile eller lignende. Men resultaterne tyder samtidig på, at der ikke er de store problemer med at forstå budskaberne i de viste eksempler, dog med undtagelse af E16-tavlen.

Hvad søger du?

Søg