Afstandsmærker på motorveje – effekt efter 3 år

af Poul Greibe

Resumé

Vejdirektoratet etablerede i 2007 afstandsmærker på fem motorvejsstrækninger. En evaluering 1-2 måneder efter viste, at andelen af bilister med meget kort afstand (< 1sek) til forankørende blev reduceret som følge af afstandsmærkerne.

Nærværende notat udgør en opfølgende evaluering, der skal belyse langtidseffekten 3 år efter, at afstandsmærkerne blev etableret.

Resultaterne er baseret på spoledata hvor ændringer på strækninger med af-standsmærker sammenholdes med kontrolstrækninger (uden afstandsmærker). For to af de fem motorvejstrækninger med afstandsmærker, har det ikke været muligt at indsamle data til nærværende evaluering pga. tekniske problemer. Resultaterne er således primært baseret på tre af de fem strækninger med afstandsmærker.

Resultaterne viser, at afstandsmærker stadig har en effekt på andelen af køretøjer, der kører med kort afstand til forankørende.

Afstandsmærkerne har i forhold til kontrolstrækningerne reduceret antallet af kø-retøjer med <1sek til forankørende med ca. 5%. Ses på antallet af køretøjer med < 2 sek til forankørende, er effekten noget mindre og mere uensartet.

Derudover har afstandsmærker en beskeden effekt på hastigheden, som bliver reduceret med ca. 1%.

De fundne langtidseffekter (3 år efter etablering) er mindre end de målte effekter 1-2 måneder efter etableringen. Den gennemsnitlige effekt for køretøjer med af-stand <1sek er således i dag ca. 2/3 af effekten umiddelbart efter etableringen.

Det skal bemærkes, at de ovenfor beskrevne effekter er gennemsnitlige tal baseret på alene tre strækninger. For de enkelte strækninger ses nogen variation i de målte effekter

Hvad søger du?

Søg