Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

af Thomas Skallebæk Buch

Abstrakt

Trafikdage på Aalborg Universitet

Følgende artikel præsenterer en undersøgelse af trafiksikkerheden i vigepligtsregulerede kryds, hvor en dobbeltrettet cykelsti løber langs vej og skærer et krydsben. I undersøgelsen indgår 776 vej-stikryds fordelt på 17 kommuner med i alt 384 uheld, hvor mindst én part har benyttet den dobbeltrettede cykelsti. På baggrund af krydsregistreringer, uheldstal og trafiktællinger er uheldsfrekvenser samt uhelds- og personskademodeller udarbejdet. Modellerne er estimeret ved regressionsanalyse på baggrund af trafik- og designvariable, og de er opstillet som en negativ binomialfordelt log-link funktion. Det er sikrest at udføre vej-stikryds i to plan. For stitrafikanterne er der en høj grad af ”safety in numbers”. Vej-stikryds i ét plan er sikrest, når stitrafikken er pålagt vigepligt, og der er mindst 6 meter mellem sti og nærmeste kørespor for ligeudkørende trafik på primærvejen. Er vejtrafikken pålagt vigepligt, er det en fordel, at der er en vigelinje både før vej-stikrydset og vej-vejkrydset. Hvis der ikke er plads til dette, skal stien helst placeres tættest muligt på primærvejen. Synliggørelse af stiforløbet ved hjælp af stiplet midtlinje på sti, farvet cykelfelt og vigepligtstavler øger antallet af uheld.

Hvad søger du?

Søg