Skadestuedata

af Søren Underlien Jensen

Indledning

Trafitec har på Københavns Kommunes vegne indhentet oplysninger fra Danmarks Statistik. I særkørslen indgår CPR-registreret, Ulykkesdatabanken VIS (politiets registreringer af vejtrafikulykker) og Landspatientregistret (skadestuernes og sygehusenes registreringer af behandlede personer involveret i vejtrafikulykker).

Særkørslen har muliggjort en opgørelse af bopælskommune for tilskadekomne og dræbte i vejtrafikulykker i årene 2001-2004 i Danmark. Samtidigt er politiets stedfæstelse af uheld på kommuner koblet til dataene, således at både uhelds- og bopælskommune kendes for dræbte og tilskadekomne personer i politiregistrerede trafikulykker. Opgørelsen er foretaget på baggrund af de gamle kommunegrænser før Kommunalreformen.

Opgørelsesmetoden betyder, at udenlandske turister, udenlandsdanskere og personer bosiddende i Danmark men uden dansk CPR-nummer ikke indgår i særkørslen. Konkret har det derfor ikke været muligt at opgøre bopælskommunen for 2.028 personer ud af de i alt 192.302 dræbte og tilskadekomne personer i vejtrafikulykker 2001-2004.

Data består af den skadedes persons køn, alder, skadens type, det benyttede transportmiddel samt uheldssituation (ene- eller flerpartsulykke). I det følgende vil en række oplysninger baseret på særkørslen blive vist.

Hvad søger du?

Søg