Retningslinjer for længdeafmærkning

af Thomas Skallebæk Buch

Introduktion

I det følgende præsenteres retningslinjer for brug af plane og profilerede striber til længdeafmærkningen på strækninger for følgende vejtyper:

1) Motorveje

2) Tilslutningsanlæg på motorveje

3) Motortrafikveje

4) Øvrige statsveje i landzone

5) Øvrige statsveje i byzone

 

Retningslinjerne er baseret på de erfaringer og den viden, som er beskrevet i ”Retningslinjer for længdeafmærkning. Plane eller profilerede striber – Baggrundsnotat” (Trafitec, 2020), og udformes gennem dialog med Vejdirektoratet.

Retningslinjerne omfatter tre typer længdeafmærkning:

  • Midtlinje: Adskiller vognbaner med færdsel i modsatrettede køreretninger og udføres med vognbanelinjer, varslingslinjer eller spærrelinjer.
  • Delelinje: Adskiller vognbaner med færdsel i samme køreretning, og på strækninger udføres de hovedsageligt med vognbanelinjer og kun i sjældne tilfælde med varslingslinjer eller spærrelinjer.
  • Kantlinje og begrænsningslinje til spærreflade: Afgrænser kørebane mod vejkant, midteradskillelse eller andre vejgrene. Kun ubrudte kantlinjer og begrænsningslinjer på strækninger tages i betragtning.

 

I retningslinjerne skelnes mellem:

  • Genopfriskning af afmærkning på eksisterende belægning
  • Udførelse af afmærkning på ny belægning

 

I retningslinjerne udføres profilerede striber med longflex, og de anvendes kun til kantlinjer og begrænsningslinjer mod spærreflade. Hvis version 2 af longdot opfylder holdbarhedstesten, der forventes afsluttet i 2020, vil longdot være at foretrække frem for plane striber til nogle typer længdeafmærkning. Det gælder i særdeleshed delelinjer, men også kantlinjer og begrænsningslinjer til spærreflader, som ellers ville skulle udføres med plane striber. Nærværende retningslinjer vil i givet fald blive opdateret.

Som supplement til retningslinjerne er der opstillet nogle forslag til alternative afmærkningsløsninger. De alternative løsninger ligger uden for retningslinjerne, da de bør testes på forsøgsbasis forud for eventuelt brug i større udstrækning. Derfor fremgår de kun af baggrundsnotatet.

Hvad søger du?

Søg