Hastighedsdæmpning ved vejarbejde på motorveje – IDE – katalog

af Lene Herrstedt

Baggrund og introduktion

I de senere år er antallet af overskridelser af hastighedsgrænser ved vejarbejder vokset til fare og ulempe for andre trafikanter og for vejarbejderne.

På denne baggrund har Vejdirektoratet igangsat et projekt til udvikling og afprøvning af ideer til hastighedsdæmpning på motorveje i forbindelse med vejarbejder.

Der kan blive tale om brug og tilpasning af eksisterende virkemidler eller udvikling af nye virkemidler, som så vidt muligt kun påvirker de trafikanter, der i sin adfærd udviser disrespekt for Vejdirektoratets anvisninger for færdslen.

Projektet udføres for Vejdirektoratet af Trafitec og forløber i tre faser:

Fase 1:

Der foretages en screening af international litteratur med henblik på at opsamle ideer til potentielle virkemidler til dæmpning af bilisternes hastighed.

Fase 2:

Der udarbejdes et IDE-katalog for metoder til dæmpning hastighed.

Fase 3:

Der udvælges et passende antal ideer til hastighedsregulering, som skal afprøves og evalueres. Evalueringen baseres dels på adfærdsundersøgelser ved brug af videoteknik, hastighedsmålinger, registrering af øjenbevægelser og lign. Samt interviews af trafikanter og vejarbejdere.

Krav til udvalgte ideer

For de ideer, der udvælges til test, er det naturligvis vigtigt at vurdere, hvordan de kan tilpasses trafiksituationen, så man undgår for kraftige opbremsninger. Følgende krav ønskes opfyldt:

  • Ideerne må ikke skabe fare for trafikanterne
  • Opstilling/nedtagning skal kunne foregå sikkert for vejarbejderne
  • Skal være håndterbare – dvs. lette og hurtige at opstille og nedtage
  • Skal primært være rettet mod de trafikanter, der kører for hurtigt
  • Skal være harmløse – må ikke skabe vrede trafikanter
  • Skal have en hastighedsreducerende effekt – både dag og nat

Hvad søger du?

Søg