Dobbeltrettede cykelstier – Del I og II

af Thomas Skallebæk Buch og Søren Underlien Jensen

Sammenfatning og konklusion

For Statens vegvesen Vegdirektoratet i Norge har Trafitec observeret cyklisters placering og trafikafvikling på 6 dobbeltrettede cykelstier i København. Stierne har en bredde på 1,9-4,0 meter og er observeret i og udenfor myldretiden. Trafikken i myldretiden varierer mellem cirka 900 og 2.100 cyklister/time.

Overordnet holder cyklisterne sig til højre på stierne, og det lader ikke til, at stiplet midtlinje har stor indflydelse på placeringen på en strækning. Ca. 3 % af cyklisterne overskrider stimidten uden stiplet midtlinje, mod ca. 2 % ved midtlinje. En markering af midten kan være hensigtsmæssig på nogle dele af stinettet for eksempel i forbindelse med skarpe kurver eller kryds, hvor cyklister holder og venter, mens andre kører ind på strækningen. Fordelingen af trafikken på Nørre-broruten 2 (4,0 meter bred) tyder ikke på, at sporafmærkning er nødvendig for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling på brede stier. Cyklisterne placerer sig helt naturligt i fire kørespor, når trafikmængden kræver det.

Baseret på det observerede max-flow kan alle stier afvikle mindst 2.000 cykler pr. time, og ved en bredde på over 3,0 meter kan et max-flow på over 3.000 cykler pr. time afvikles. Det skal tilføjes, at de to smalle stier med en bredde på 1,9 og 2,4 meter har en spidstimebelastning på omkring 1.000 cyklister, og fodgængerarealet tages i brug for at afvikle denne trafikmængde. Det er for eksempel, når der er overhaling, at disse to stier synes smalle og uden tilstrækkeligt serviceniveau.

En fuldt optrukket kantlinje mellem cykelsti og fortov er tilsyneladende for lidt til at holde cyklister på cykelstien, men det er muligt, at løsningen kan fungere, hvis cykelstien er bredere i forhold til trafikmængden.

Der er kun mindre forskelle på cyklisternes fordeling på lokaliteternes tværsnit, når data samles for henholdsvis spidstimen og en halv time udenfor spidstimen. Fritkørende cyklister placerer sig som gennemsnittet, mens det ofte er cyklister i forbindelse med overhaling, der placerer sig til venstre for stimidten. Der er en klar sammenhæng mellem stibredde og andelen af cyklister, der krydser stimidten i forbindelse med overhaling. Jo bredere sti desto færre cyklister krydser midten.

Når der ses bort fra den smalleste sti, Peblinge Dossering 1, kan det konkluderes, at flest cyklister placerer sig 0,5-1,0 meter fra den højre kant og dermed i nogenlunde samme afstand til stikanten som på enkeltrettede stier med kantstensafgrænsning til sidearealerne. Dette understøttes af, at det under registreringen blev observeret, at mange stitrafikanter kørte lige omkring 0,5 meter fra den højre kant. Undersøgelsen tyder dog på, at udgør en kantlinje eller en overkørbar adskillelse til et fortov den højre kant, så placerer cyklisterne sig længere til højre. Det ses ved, at næsten samme andel placerer sig 0-0,5 meter som 0,5-1,0 meter fra højre kant. Cykelstiarealet udnyttes derved bedre.

Hvad søger du?

Søg