Smalle cykelbaner ved lyskryds

af Søren Underlien Jensen

Resumé

Københavns Kommune har efter aftale med Frederiksberg Kommune ønsket at få gennemført en før-og-efter uheldsevaluering af kryds i Københavns og Frederiksberg kommuner, hvor der er etableret smalle cykelbaner frem til signalregulerede kryds. Trafitec har udført evalueringen. Nærværende rapport beskriver metode og resultater for evalueringen.

Der indgår 12 signalregulerede kryds i før-og-efter uheldsevalueringen. De 12 kryds har til fælles, at de efter en ombygning har smal cykelbane frem til krydset i én eller flere tilfarter. 20 tilfarter er ombygget. Ombygningerne har ikke været ens. I evalueringen indgår uheld, der er sket i krydset og på strækningen med den smalle cykelbane.

Der er i evalueringen taget højde for den generelle udvikling i trafiksikkerheden, mens der ikke er taget højde for trafikudvikling og tilfældig uheldsophobning. Det er beklageligt, da resultaterne tyder på, at andre forhold såsom trafikudviklinger mv. synes at have indflydelse på resultaterne. Resultaterne er og må derfor tolkes varsomt.

Antallet af uheld og personskader er steget med omkring 5 procent fra før til efter etablering af de smalle cykelbaner. Disse effekter er ikke statistisk signifikante. Dog er der sket mange uheld i de undersøgte kryds, og derfor kan den sande effekt af smalle cykelbaner ikke ligge langt fra førnævnte stigning på 5 procent. Således vil etablering af smalle cykelbaner op til lyskryds i bedste fald kunne forventes at medføre et fald i uheld på op til 9 procent og i værste fald en stigning i uheld på op til 26 procent.

Evalueringen peger i retning af, at anlæg af de smalle cykelbaner ikke har påvirket trafiksikkerheden samlet set i de 12 kryds. Derimod synes der at være andre forhold såsom trafikudviklinger, mv., der har øget antallet af uheld og personskader blandt fodgængere i tre kryds samt øget antallet af personskader blandt bilister i fire kryds.

Overordnet synes hver af de fire typer af ombygning – A) fra fremført cykelsti til smal cykelbane, B) fra afkortet cykelsti til smal cykelbane, C) fra blandet trafik til blandet trafik med smal cykelbane og D) fra blandet trafik til cykelsti med smal cykelbane – ikke at have ændret trafiksikkerheden væsentligt. Dog er antallet af personskader faldet, hvor den afkortede cykelsti er ændret til smal cykelbane. 

En mere detaljeret betragtning er, at cyklisters sikkerhed er omtrent den samme, om de kører på smalle cykelbaner, afkortede cykelstier, fremførte cykelstier (med svingbane ved siden af) eller i blandet trafik op til lyskryds. Det bør dog nævnes, at hvor man er gået fra blandet trafik til cykelsti med smal cykelbane er cyklisters sikkerhed faktisk forbedret lidt. Det er ellers almindeligt, at cyklisters sikkerhed forværres lidt i lyskryds, når man anlægger cykelstier.

Fodgængeres sikkerhed er tilsyneladende forværret, hvor blandet trafik eller fremførte cykelstier er omdannet til smalle cykelbaner. Der synes dog ikke at være en oplagt forklaring på, hvilke adfærdsændringer der har medført denne forværring af fodgængeres sikkerhed. Smalle cykelbaner synes ligesom afkortede cykelstier ikke at være godt for fodgængeres sikkerhed, dog synes problemerne at være mindre med smalle cykelbaner end med afkortede cykelstier.

Evalueringen kan ikke fremføre klare vurderinger om bilisters sikkerhed, når der anlægges smalle cykelbaner. Uheldstallene tyder svagt på, at bilisters sikkerhed forbedres, når fremførte cykelstier ombygges til smalle cykelbaner. Tallene tyder omvendt svagt på, at bilisters sikkerhed forværres, når man går fra blandet trafik til cykelsti med smal cykelbane. Evalueringen kunne pege i retning af, at smalle cykelbaner er en ”mellemvare”, hvad angår bilisters sikkerhed. Hvor afkortede cykelstier fungerer godt for bilisters sikkerhed og fremførte cykelstier fungerer dårligt, synes smalle cykelbaner at placere sig mellem disse løsninger, hvad angår bilisters sikkerhed.

Hvad søger du?

Søg